Nieuw Belgisch Vennootschaprecht: zijn uw gegevens up-to-date?

Op 1 mei wordt in België het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Dit betekent concreet dat vanaf deze datum het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking treedt. Hiermee worden de regels die het leven van een vennootschap beheersen grondig hertekend.

Wat houdt het nieuwe WVV in?

De hervorming van het vennootschapsrecht stoelt op drie krachtlijnen:

  1. een doorgedreven vereenvoudiging
  2. een vergaande flexibilisering, en
  3. modernisering teneinde het hoofd te bieden aan Europese evoluties en nieuwe tendensen zoals steeds mobielere vennootschappen.

Hoe verloopt de invoering van het WVV?

De invoering van het nieuwe vennootschapsrecht gebeurt in drie fasen. Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe WVV in werking. Vanaf die datum kunnen er enkel nog vennootschappen onder de nieuwe vormen opgericht worden. Bestaande vennootschappen krijgen nog tijd tot 1 januari 2024 om vrijwillig hun statuten aan te passen. Vanaf 1 januari 2020 zijn ze hiertoe verplicht bij de eerstvolgende statutenwijziging. Vanaf die datum zullen ook sommige belangrijke bepalingen al in werking treden zoals de nieuwe vennootschapsbenamingen en -afkortingen.

Een van de belangrijkste nieuwigheden van deze hervorming is namelijk dat de nieuwe vennootschapswet grote schoonmaak houdt in de soorten vennootschappen. Op dit ogenblik zijn er dat nog zeventien, maar dat aantal wordt teruggebracht tot vier:

  • de maatschap
  • de coöperatieve vennootschap
  • de besloten vennootschap
  • de naamloze vennootschap.

Vennootschappen waarvan de vorm wordt afgeschaft, zullen vanaf 1 januari 2024 automatisch omgezet worden naar de dichtst aanleunende vorm.

Wijziging aantekenen

Concreet betekent deze verandering dat de vennootschapsvorm die een Belgische vennootschap vandaag hanteert, mogelijk binnenkort niet meer bestaat, dan wel wijzigt.

Treedt u dus op voor een Belgische vennootschap die houder is van één of meerdere Benelux-merken en waarvan door deze hervorming de vennootschapsvorm wijzigt? Dan zal deze wijziging ook aangetekend moeten worden in het Benelux Merkenregister. BOIP zal in dit geval op eerste verzoek van de betrokken vennootschap overgaan tot een in de regel kosteloze mutatie van de vennootschapsvorm voor de betrokken merken.

Deel deze pagina