Classificatie van virtuele goederen en NFT’s

BOIP ontvangt steeds meer merkaanvragen met termen die betrekking hebben op virtuele goederen en non-fungible tokens (NFT's). We krijgen hier ook regelmatig vragen over van onze klanten. In onderstaand artikel leggen we uit hoe we met deze materie omgaan. 

Wat zijn NFT's?

NFT's (non-fungible tokens) zijn unieke digitale waardecertificaten die in een blockchain zijn geregistreerd. Ze authentiseren digitale voorwerpen, maar zijn van deze digitale voorwerpen te onderscheiden.  

nft en classificatie merkregistratie

NFT's en classificatie 

De benadering die BOIP hanteert voor de indeling in klassen is als volgt:  

  • Virtuele waren worden niet ingedeeld in de klasse waarin de betreffende fysieke waren worden ingedeeld, maar net als andere digitale en/of downloadbare waren altijd in klasse 9. Zo wordt ‘digitale kleding’ niet ingedeeld in klasse 25, maar in klasse 9.
  • De term ‘virtuele waren’ op zich is echter niet duidelijk en nauwkeurig genoeg. Er moet nader worden gespecificeerd op welke content deze betrekking hebben. Bijvoorbeeld ‘downloadbare virtuele waren, namelijk virtuele kleding’.
  • Hetzelfde geldt voor NFT: deze term is op zichzelf niet aanvaardbaar en dient vergezeld te worden door een uitleg.

Classificatie van diensten

Diensten in verband met virtuele goederen en NFT's worden geclassificeerd overeenkomstig de gevestigde beginselen voor de classificatie van waren en diensten. Deze praktijk van BOIP stemt overeen met die van EUIPO.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van acceptabele termen:

Virtuele waren

Klasse 9

Software voor het visualiseren van virtuele waren, te weten.... 
Software for the visualization of virtual goods, namely...  
Logiciels pour la visualisation de produits virtuels, à savoir...  

Digitale downloadable waren, te weten avatars voor toepassing in videospellen.
Digital downloadable goods, namely avatars for use in video games.
Produits numériques téléchargeables, à savoir avatars utilisés dans des jeux vidéo. 

Klasse 35 

Detailhandel in virtuele waren, zoals….  
Retail services in virtual goods, such as….   
Services de vente au détail de produits virtuels, tels que….  

Klasse 41

Entertainment, met gebruikmaking van virtuele waren.  
Entertainment using virtual goods. 
Services de divertissement rendus à l’aide de produits virtuels.

Het bieden van amusement in de vorm van virtuele spellen waarin tevens diensten verleend kunnen worden, zoals…
Entertainment by proposing virtual games in which services may also be provided, such as…
Services de divertissement proposés sous forme de jeux virtuels dans lesquels des services peuvent être rendus, tels que… 

Klasse 42 

IT-diensten ten behoeve van het creëren van een online virtuele omgeving.
IT services for the creation of an online virtual environment.
Services informatiques pour la création d’un environnement virtuel en ligne. 

NFT's

Klasse 9 

Digitale eigendomscertificaten (NFT’s). 
Digital certificates of ownership (NFTs). 
Certificats de propriété numériques (NFTs).

Niet-downloadbare digitale eigendomscertificaten in de vorm van NFT’s. 
Non downloadable digital certificates of ownership in the form of NFTs.
Certificats de propriété numériques non téléchargeables sous forme de NFTs.  

 NFT’s, zijnde digitale eigendomscertificaten die virtuele waren vertegenwoordigen. 
Non-fungible tokens (NFTs), being digital certificates of ownership representing virtual goods. 
NFTs étant des certificats de propriété numériques représentant des produits virtuels.  

Klasse 35 

Detailhandel in virtuele waren, waarvoor een NFT is afgegeven. 
Retail services in virtual goods, for which an NFT has been issued. 
Services de vente au détail de produits virtuels pour lesquels un NFT a été émis. 

Klasse 36 

Handel in NFT’s, zijnde waardecertificaten. 
Exchange services for non-fungible tokens of value (NFTs). 
Services d’échange de NFTs étant des certificats de valeur. 

Klasse 41 

Entertainment en amusement, met gebruikmaking van virtuele waren waarvoor een NFT is afgegeven.
Entertainment using virtual goods for which an NFT has been issued.
Services de divertissement rendus à l’aide de produits virtuels pour lesquels un NFT a été émis.

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.