Jaarverslag 2018

BOIP in 2018

Als officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux werken wij continu aan de verbetering van onze online dienstverlening. Onze klanten moeten immers kunnen rekenen op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze systemen. Ook in 2018 werd op alle fronten weer hard gewerkt om onze wettelijke taken zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

 Meer weten over onze resultaten en activiteiten in 2018? Lees snel verder!

Snel naar:

Key figures 2018
Jaarverslag 2018
Projecten en activiteiten
Meer info over BOIP


Key figures

 

Merken

merken depots in de Benelux in 2018

internationale inschrijvingen

Benelux depots per land

 

Modellen

Modellen in de Benelux

i-DEPOT

i-DEPOT online per land


Jaarverslag 2018

Meer weten over onze resultaten in 2018? Bekijk ons jaarverslag in het venster hiernaast of download het verslag als PDF.

Download BOIP Jaarverslag 2018 (PDF, 540 Kb)

Eerdere jaarverslagen


Projecten en activiteiten

2018 was een intensief jaar voor BOIP; er werd weer enorm hard gewerkt op alle terreinen. Hieronder leest u meer over onze belangrijkste projecten en activiteiten in 2018 op het gebied van:

Wetgeving en beleid

Met de inwerkingtreding van twee wijzigingsprotocollen en de voorbereiding van de inwerkingtreding van een derde wijzigingsprotocol per 1 maart 2019 hebben we zeker niet stilgezeten! Daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor een wijziging van de tariefstructuur per 1 januari 2019. Hieronder leest u meer over de belangrijkste activiteiten in 2018 op het gebied van wetgeving en beleid.

Wat: Inwerkingtreding diverse wijzigingsprotocollen Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

Belangrijkste acties in 2018: Diverse voorbereidingen van de inwerkingtreding van protocollen, waaronder:

 • Wijzigingen interne processen en systemen
 • Aanpassingen in online applicaties en register
 • Updaten van kennis en tools
 • Training medewerkers
 • Communicatie met gebruikers

Resultaat: Alle protocollen zijn uitgebreid gepresenteerd en besproken met gebruikers tijdens twee succesvolle studiedagen op 17 mei en 13 december 2018.

Meer over de wijzigingsprotocollen

Wat: Aanpassing van de tariefstructuur per 1 januari 2019, waarbij het basistarief voortaan één klasse omvat en voor elke volgende klasse een aanvullend tarief geldt.

Belangrijkste acties in 2018: Voorbereidingen voor de aanpassing van de tariefstructuur, waaronder:

 • Consultaties met gebruikers (in de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom, BRIE) en voeren van politiek overleg
 • Aanpassing frontoffice applicaties en interne systemen aan de nieuwe tarievenstructuur
 • Aanpassing applicatie voor vernieuwing: mogelijkheid om slechts voor een deel van de klassen te vernieuwen
 • Aanpassingen in diverse communicatiemiddelen, zoals brieven, e-mails, website.

Resultaat: Een verbetering van het merkensysteem in het belang van gebruikers. Minder klassen per merkaanvraag betekent een schoner register, minder conflicten tussen gebruikers en minder kosten.

IT

BOIP ontwikkelt zich steeds verder als online dienstverlener. Onze klanten moeten kunnen beschikken over goed werkende applicaties met een hoge beschikbaarheid. Daarom voeren we telkens verbeteringen aan onze applicaties door. Ook blijven we onze applicaties continu monitoren. Zo weten we direct of ze beschikbaar zijn en kunnen we ervoor zorgen dat ze beschikbaar blijven. Hieronder leest u meer over onze belangrijkste IT-projecten in 2018.

Wat: Volledige herbouw backoffice-systeem voor merken en oppositie

Belangrijkste acties in 2018:

 • Aansluiting van de backoffice op andere interne systemen, zoals financiële en correspondentiesystemen
 • Aanpassing van alle brieven
 • Datamigratie: overdracht van circa 30 jaar ‘historie’ van het oude naar het nieuwe systeem
 • Koppeling met frontoffice applicaties voor het online indienen van  merken en opposities
 • Training voor alle onderzoekers en juristen, aanpassen van werkprocedures en samenstellen van handleidingen
 • Interne en externe communicatie over gevolgen van de implementatie.

Resultaat: Livegang van het nieuwe systeem in december 2018. Hiermee heeft BOIP onder meer een grote stap gezet in de richting van een ‘paperless’ kantoor en verbeterde efficiency.

Wat: Nieuwe registers voor CaribIE, Benelux en Sint Maarten

Belangrijkste actie in 2018: Start met de bouw van de nieuwe registers

Resultaat: Livegang nieuw CaribIE-register in april 2019. O.a. betere zoekmogelijkheden en een vernieuwde user interface, noodzakelijke verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging.

Wat: My BOIP Berichtenbox

Belangrijkste actie in 2018: Start met de bouw van de module

Resultaat: Een online module waarin klanten correspondentie kunnen lezen en beantwoorden (livegang versie 1.0 in mei 2019).

Wat: Nieuwe B2B-service

Belangrijkste actie in 2018: Implementatie van de tool

Resultaat: Onze grootste gebruikers een tool bieden die de overdracht van gegevens faciliteert.

Caribie

Organisatie en toekomst

Ook op organisationeel gebied werd hard gewerkt om ervoor te zorgen dat wij onze visie en missie in de praktijk kunnen omzetten en onze primaire taken zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Er vonden bijvoorbeeld diverse activiteiten plaats op het gebied van kennismanagement en informatiebeveiliging. Daarnaast is er in 2018 een reorganisatie geweest voor de administratieve ondersteunende functies. Dit heeft ertoe geleid dat wij helaas afscheid hebben moeten nemen van vijf medewerkers.

Hieronder onze belangrijkste activiteiten op organisatiegebied:

Informatiebeveiliging

 • Diverse maatregelen, waaronder de ontwikkeling van beleidsdocumenten en inrichting van een managementsysteem
 • In 2018 heeft een security audit plaatsgevonden, waaruit blijkt dat het beveiligingsniveau van zowel onze applicaties alsook de infrastructuur veilig is
 • Implementatie van de Algemene Verordening Gegevens (AVG) in mei 2018
 • Bewustwordingscampagne over informatiebeveiliging voor BOIP personeel in het najaar.

Kennismanagement

Stapsgewijs werken we aan het borgen, up-to-date houden en vergroten van onze IE-kennis. Dit gebeurt via een interactief programma, waarin medewerkers geënthousiasmeerd worden om actief hun kennis te vergroten.

Denktank ‘BOIP en de toekomst’

Een werkgroep met collega’s van diverse afdelingen onderzoekt de impact van nieuwe technologieën, zoals AI, blockchain en platforms op het IE-werkveld, op de algehele perceptie van intellectuele eigendom en natuurlijk op onze eigen organisatie.

Voorlichting en promotie

Het informeren en voorlichten van ondernemers over het belang van bescherming van je merk of model of het vastleggen van je idee is een wettelijke taak van BOIP. Dit doen we onder meer via onze website, brochures en diverse seminars en voorlichtingsbijeenkomsten. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2018 op het gebied van voorlichting en promotie.

 • Campagne over bescherming van bedrijfsgeheimen, in samenwerking met Octrooicentrum Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: www.bedrijfsgeheim.nl
 • Diverse acties in België gericht op boekhouders en fiscale adviseurs
 • Lancering van de Engelstalige versie van onze e-learning tool over intellectuele eigendom ThatsIP
 • Klantonderzoek onder ondernemers: wat zijn hun eisen en wensen?
 • Bijdrage aan het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel in Nederland
 • Diverse acties in samenwerking met het IE-platform Nederland, dat - naast BOIP - bestaat uit Octrooicentrum Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel en Raad voor Plantenrassen
 • Evenement over merkregistratie ‘Brand your plant’ op 3 december 2018, gericht op kwekers en veredelaars in Nederland.

Over BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT. Meer over BOIP

Wilt u op de hoogte blijven van onze projecten en activiteiten? Kijk dan regelmatig op onze website onder Actueel en volg ons op social media.