Beschermen en onderhouden

Je hebt je bescherming goed geregeld. De naam van je product, dienst of bedrijf, of je logo heb je beschermd met merkregistratie. En je design heb je vastgelegd in een modelregistratie. Of je hebt je idee vastgelegd in een i-DEPOT. 

Nu is het zaak om je merk- en modelrechten in stand te houden. En om je rechten te bewaken, zodat je kunt optreden tegen concurrenten die jouw merk of model misbruiken (namaken). 

Laat je rechten niet vervallen 

Als je je merk- of modelrechten niet in stand houdt, vervallen deze rechten. Zo voorkom je dat je rechten vervallen: 

 1. Onderhoud je merk- of modelregistratie. Je moet deze rechten bewaken, gebruiken (voor merken) en up-to-date houden. 
 2. Verleng (vernieuw) je merk- of modelregistratie en de bewaartermijn van je i-DEPOT op tijd. 
 3. Update je contactgegevens. 

Ik onderhoud een:

Als je hard hebt gewerkt aan de naamsbekendheid van je bedrijf, of je product of dienst, wil je natuurlijk niet dat een ander gratis meelift op jouw succes. Of misbruik maakt van jouw merknaam of logo. Met jouw merkregistratie kun je dat voorkomen. Daarvoor moet je jouw merk wel op de juiste manier gebruiken en bewaken. Kies uit één van de volgende onderwerpen voor meer informatie.

Merk gebruiken

Als uw merk is geregistreerd, moet u het ook daadwerkelijk gebruiken. En kunnen bewijzen dat u het gebruikt. Als kan worden aangetoond dat u uw merk vijf jaar of langer niet heeft gebruikt, dan kan uw merk (geheel of voor een deel van de producten of diensten) vervallen worden verklaard. Zorg dus dat u voldoende bewijzen verzamelt, bijvoorbeeld facturen met uw merk erop of reclamefolders.

Gebruik uw merk zoals u het hebt aangevraagd. Als u uw logo moderniseert, kan het zo zijn dat uw bestaande merkregistratie niet meer de juiste bescherming biedt en dat een nieuwe merkregistratie  verstandig zou zijn. U kunt zich hierover het beste laten adviseren door een externe  IE-professional.

Bewijs

Na registratie ontvangt u van ons een bericht met verwijzing naar het Merkenregister. In dit register vindt u altijd de laatste stand van zaken.

Het bewijs van uw merkregistratie (afschrift) kunt u eventueel zelf printen. Zoek in dat geval uw merk op in het Benelux Merkenregister en maak een afdruk van de pagina.  Dit wordt door veel instanties als bewijs van uw registratie geaccepteerd. Wilt u toch liever (tegen betaling) een gewaarmerkt afschrift bij ons bestellen? Klik dan in het Merkenregister op 'Bestellen'.

®-teken

Na registratie kunt u het ®-teken gebruiken om de buitenwereld te tonen dat het om een geregistreerd merk gaat. Die professionele uitstraling wekt het vertrouwen van uw klanten.

Merk wijzigen

Wijzigingen doorgeven - Merken

Het is belangrijk dat uw gegevens in het Merkenregister juist en up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. De meest voorkomende wijziging is natuurlijk een adreswijziging. Maar het kan ook voorkomen dat:

 • de naam van uw onderneming wijzigt;
 • het correspondentieadres wijzigt;
 • u uw merk overdraagt (verkoopt);
 • u een ander een licentie verstrekt (of deze wenst door te halen);
 • u uw merk in pand geeft bij de bank (of deze wenst door te halen);
 • een ander beslag laat leggen op uw merkregistratie (of deze wenst op te heffen);
 • u een wijziging wenst aan te brengen in het reglement op gebruik en toezicht (in geval van een collectief merk);
 • een wijziging of aanstelling van gemachtigde heeft plaatsgevonden (deze wijziging/aanstelling wordt door de  nieuwe gemachtigde doorgegeven).

Daarnaast kan het voorkomen dat u een deel van de producten of diensten waarvoor uw merk is geregistreerd wilt laten verwijderen uit het register (beperking van de waren- en/of dienstenopgave), of dat u uw registratie helemaal uit het register wilt verwijderen (doorhalen). Allemaal zaken die correct in het Merkenregister moeten staan, om u later eventueel op uw rechten te kunnen beroepen.

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

 • Het merk zelf kan nooit worden gewijzigd (bijv. schrijfwijze, afbeelding);
 • Uitbreiding van de producten en diensten;
 • Een collectief of certificeringsmerk kan nooit worden omgezet in een individueel merk;
 • Een individueel merk kan nooit worden omgezet in een collectief of certificeringsmerk.

Wijzigingen doorgeven -Merken

Merk verlengen

Een merkregistratie is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend (depotdatum). U kunt uw registratie met een onbeperkt aantal perioden van tien jaar verlengen. In principe kunt u uw merk dus voor altijd beschermen.

Dan moet u er wel voor zorgen uw registratie tijdig te verlengen (vernieuwen). U ontvangt hierover van ons een bericht. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres.  Mocht u ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd verlengen van uw registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van uw correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

Het is mogelijk slechts voor een deel van de aangeduide klassen te vernieuwen. Het schrappen van termen in een klasse is niet mogelijk. Hiervoor moet u eerst een beperking indienen voor de betreffende klasse. Kijk hiervoor onder de tab 'Merk wijzigen'.

Wanneer?

U kunt uw merkregistratie verlengen vanaf zes maanden voor de vervaldatum van uw merk tot zes maanden na de vervaldatum van uw merk.

Verlengen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee. Verlengt u binnen zes maanden na de vervaldatum, dan rekenen wij een toeslag van 135 euro, bovenop de kosten voor verlenging.

Na de termijn van zes maanden na vervaldatum is het niet meer mogelijk uw merk te verlengen. U moet dan een nieuwe merkregistratie aanvragen.

Merk direct verlengen

Merk bewaken

Als u uw merk goed wilt beschermen, moet u in de gaten houden of iemand zonder uw toestemming uw merk gebruikt, of een merk dat erg op uw merk lijkt. U kunt uw merk op verschillende manieren bewaken. Bijvoorbeeld door af en toe zelf te zoeken op internet of door gericht te zoeken in het Benelux Merkenregister. U kunt de bewaking van uw merk ook uitbesteden aan een IE-professional.

BOIP Trademark Alert: eenvoudig en betrouwbaar

Wilt u betrouwbare ondersteuning bij uw merkbewaking én de controle volledig in eigen hand houden? Dan kunt u ook een abonnement nemen op BOIP Trademark Alert. Via deze online signaleringsservice krijgt u een melding zodra iemand een merk aanvraagt dat lijkt op uw merk. Als blijkt dat iemand inbreuk maakt op uw merk, kunt u bijtijds maatregelen treffen.
Een abonnement op BOIP Trademark Alert sluit u snel en eenvoudig af via uw My BOIP account.

Wat als ik mijn merk niet bewaak?

Als u uw merk niet actief bewaakt en niet optreedt tegen merkinbreuk, loopt u het risico dat uw merk minder goed beschermd raakt. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat uw merkrecht komt te vervallen.

Merkinbreuk aanpakken

Wat moet ik doen bij merkinbreuk?

Er zijn twee denkbare situaties:

1. U heeft in het Benelux Merkenregister een aanvraag gezien voor registratie van een conflicterend merk

Wanneer een andere partij een registratie heeft aangevraagd voor een conflicterend (mogelijk inbreukmakend) merk ten opzichte van uw merk, kunt u de andere partij aanschrijven met het verzoek te stoppen met het gebruik van het conflicterende merk. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, kunt u een oppositie indienen.

De oppositie dient u rechtstreeks in bij BOIP. Dit moet binnen twee maanden gebeuren, te rekenen vanaf de datum waarop het conflicterende merk is gepubliceerd in het Merkenregister. Deze datum vindt u onder het kopje 'Publicatiedatum' in het Merkenregister.

De oppositieprocedure is een eenvoudige en relatief goedkope manier om u - op basis van uw eigen merkrechten - te verzetten tegen de registratie van een nieuw, vergelijkbaar merk voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. U kunt op deze manier uw merkconflict zonder tussenkomst van de rechter oplossen. Het kan verstandig zijn een IE-professional in te schakelen. Lees meer over de oppositieprocedure

Is de oppositietermijn van twee maanden verstreken, dan kunt u nog steeds optreden tegen het conflicterende merk door:

 • een doorhalingsprocedure te starten bij BOIP 
  In een doorhalingsprocedure kan BOIP zich uitspreken over de geldigheid van de merkregistratie. Dit kan tot gevolg hebben dat het merk wordt doorgehaald. Meer informatie
 • met uw registratie naar de rechter te stappen 
  De rechter kan niet alleen uitspraak doen over de geldigheid van het merk, maar ook een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende merk, eventueel met inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk).

2. U heeft op internet of ergens anders een conflicterend merk (teken) ontdekt

Wanneer u op internet of ergens anders een conflicterend teken ontdekt en dit teken komt niet voor in het Merkenregister, dan kunt u twee dingen doen:

 • U kunt de andere partij aanschrijven met het verzoek te stoppen met het gebruik van het conflicterende teken;
 • U stapt met uw merkregistratie naar de rechter. Oordeelt de rechter dat het teken inbreukmakend is, dan kan hij eventueel een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende teken, bijvoorbeeld door inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk).

Als u te maken krijgt met merkinbreuk, kunt u het beste advies inwinnen bij een IE-professional. Ook bij eventuele acties die u onderneemt, bijvoorbeeld het indienen van een oppositie, is het raadzaam u te laten bijstaan door een IE-professional.