Algemene voorwaarden online diensten BOIP

A. Algemeen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"My BOIP-Account" de via een login en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

"Accountgebruiker": een werknemer van, of een persoon die anderszins werkzaam is voor en onder de verantwoordelijkheid valt van, de Accounthouder, die als gebruiker van Diensten bij de Accounthouder en BOIP is geregistreerd;

"Accounthouder": de partij met wie BOIP een Overeenkomst sluit;

"BOIP": de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) alsmede haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, met adres te Bordewijklaan 15, 2591 XR Den Haag, telefoonnummer +31 70 349 11 11 en e-mailadres info@boip.int;

"Diensten": de op de Website en/of in deze Voorwaarden omschreven diensten;

"Gebruiker": Accountgebruiker,  Accounthouder, en/of andere gebruiker van de Website en/of de Informatie (zowel een gebruiker uit een van deze categorieën afzonderlijk als gebruikers uit meer van deze categorieën gezamenlijk);

"Informatie" de op of via de Website of de in het kader van de Diensten door BOIP aan Gebruikers ter beschikking gestelde informatie;

"Overeenkomst": de overeenkomst tussen BOIP en de Accounthouder op grond waarvan de Accounthouder bij BOIP wordt geregistreerd en BOIP aan die Accounthouder Diensten levert;

UR”: Uitvoeringsreglement, horend bij het Verdrag;

"Voorwaarden": de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit Deel A (Algemeen) en Deel B (Voorwaarden User Management);

"Verdrag": Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); en

"Website": de website van BOIP op www.boip.int inclusief opvolgende pagina's.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deel A (Algemeen) van de Voorwaarden is van toepassing op het gebruik van de Website en de Informatie. Deel B van de Voorwaarden (User Management) is van toepassing op de registratie van de Accounthouder, de Accountgebruiker en de (totstandkoming van
de) Overeenkomst. Overige delen van de Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst voor zover die betrekking heeft op de in die delen omschreven specifieke Diensten (evenals op die Diensten zelf).

2.2 Aan BOIP door het Verdrag en het bijbehorende UR opgedragen taken waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken en tekeningen of modellen en het i-DEPOT, worden uitsluitend geregeld in deze regelingen (en niet door deze Voorwaarden).

2.3 BOIP behoudt zich het recht voor de Voorwaarden (of afzonderlijke delen daarvan) te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

3. Gebruik Website en Diensten

3.1 BOIP stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Website en de Diensten. BOIP kan niet garanderen dat de Website en de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk
onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Diensten van Internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. BOIP streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Gebruikers zo beperkt mogelijk te
houden.

3.2 Gebruikers dragen zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met het systeem van BOIP in verbinding te kunnen stellen.

3.3 Het is Gebruikers niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze de overige gebruikers van het Internet hinderen of het gebruik van de Website of de Diensten nadelig beïnvloeden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 BOIP is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:

  1. het gebruik van de Website of het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website of met derden, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen;
  2. informatie afkomstig van Gebruikers of van een derde.

4.2 Gebruikers vrijwaren BOIP voor aanspraken jegens BOIP van derden die verband houden met informatie afkomstig van deze Gebruikers of enig ander gebruik van de Website, de Informatie of de Diensten door Gebruikers.

4.3 BOIP streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht, ondanks deze inspanningen, de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op
deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

5. Links met andere websites

De Website kan links bevatten naar externe internetpagina's. BOIP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. De Privacy Policy en de Cookie Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

6. Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven op de Website of in de Voorwaarden, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij BOIP. Gebruikers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in aan andere internetpagina of het aanbrengen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van BOIP.

7. Privacy Policy

7.1 Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is het uitvoeringsorgaan van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Dit is een internationale organisatie, met (nationale en internationale) rechtspersoonlijkheid, statutair gevestigd te Den
Haag, Bordewijklaan 15. In het kader van de uitvoering van het Verdrag en UR verzamelt BOIP persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. BOIP is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

7.2 De gegevens die BOIP verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer, bankrekening of creditcardgegevens en aanhef. BOIP gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Accounthouders en ten behoeve van de uitvoering van de aan BOIP ingevolge het Verdrag opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken en tekeningen of modellen. De gegevens van Accounthouders die tevens houder van tenminste één Benelux merk- of modelrecht zijn, worden getoond bij het verstrekken van gegevens voor een nieuw My BOIP-Account, teneinde het ontstaan van meer My BOIP-Accounts van een Accounthouder zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij BOIP geregistreerd zijn (waaronder Accounthouders) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van BOIP of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die BOIP aanbiedt. Indien de ontvangst van dergelijke berichtgeving per e-mail niet gewenst is, kan de ontvanger zich hiervoor afmelden via een opt-out link onderaan het bericht. Door het verstrekken van gegevens aan BOIP gaan Accounthouders uitdrukkelijk akkoord met de verwerking en weergave van persoonsgegevens in de openbare (online) registers van merken en tekeningen of modellen die op grond van het Verdrag en het bijbehorende UR in deze registers moeten worden vermeld. Deze registers zijn openbaar toegankelijk en kunnen wereldwijd, zonder kosten, worden geraadpleegd. Persoonsgegevens die op grond van het Verdrag en het UR in het register van BOIP moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots. Het doel hiervan is het publiek adequaat te informeren over het bestaan van Benelux merken en tekeningen of modellen, alsmede het bevorderen van de bescherming van Benelux merken en tekeningen of modellen.

7.3 Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Gebruikers kunnen zelf hun persoonsgegevens wijzigen in
hun My BOIP-Account.

7.4 BOIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

7.5 De verzamelde informatie wordt in beginsel alleen verwerkt en/of geraadpleegd door de personeelsleden van BOIP of door bevoegde personen die handelen in opdracht van BOIP.

7.6 Indien er vragen zijn met betrekking tot deze regeling kunt u zich wenden tot onze organisatie via het e-mail adres van onze Data Protection Officer: dpo@boip.int

8. Cookie Policy

8.1 Bij het gebruik van de Website verzamelt BOIP door middel van cookies informatie over het gebruik van de site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst. Hierdoor is de website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de website. Password cookies worden gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar zijn eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden gebruikt om de website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Zij kunnen dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De opslag en doorgifte van de gegevens via het internet zijn beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

8.2 Iedere bezoeker heeft het recht toegang tot zijn gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Hiertoe kan een e-mail worden gestuurd aan dpo@boip.int

9. Slotbepalingen

9.1 Is of worden de Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

B. Voorwaarden User Management
 

1. Definities

De in dit Deel B van de Voorwaarden gedefinieerde termen hebben de betekenis die in Deel A aan die termen is gegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 Dit Deel B (User Management) van de Voorwaarden is, onverminderd de toepasselijkheid van Deel A (Algemeen) van de Voorwaarden, van toepassing op de registratie van de Accounthouder, de Accountgebruiker en de (totstandkoming van de) Overeenkomst.

2.2 In het geval de Overeenkomst eindigt, blijven de Voorwaarden in dit Deel B (in aanvulling op de Voorwaarden in Deel A) de betrekkingen tussen het BOIP en de Gebruiker beheersen voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de op het tijdstip van de beëindiging uitstaande verplichtingen.

2.3 BOIP behoudt zich het recht voor dit Deel B van de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. BOIP stelt Accounthouders van wijzigingen of aanvullingen van dit deel B zo mogelijk ten minste 30 dagen voordat deze van kracht worden op de hoogte op de Website. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen of aanvullingen reeds lopende Overeenkomsten. Indien een Accounthouder een Overeenkomst niet heeft beëindigd voor het van kracht worden van de wijzigingen of aanvullingen, wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden te hebben aanvaard.

3. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt als volgt tot stand:

  1. een Accounthouder vraagt Diensten aan op de Website;
  2. de Accounthouder wordt verzocht zich op de Website te registreren om toegang te krijgen tot de Diensten;
  3. nadat de Accounthouder aan alle door BOIP gestelde voorwaarden voor registratie heeft voldaan, ontvangt de Accounthouder per e-mail een bevestiging van de registratie;
  4. een Overeenkomst komt tot stand op het moment van verzending van de onder (iii) genoemde bevestiging.

3.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel de Accounthouder als BOIP kan de Overeenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen (ten aanzien van de beëindiging door de Accounthouder, door de Overeenkomst te beëindigen in diens My BOIP-Account). Beëindiging kan een Overeenkomst in zijn geheel betreffen of kan de Overeenkomst betreffen voor zover die op een bepaalde categorie Diensten ziet.

3.3 Beëindiging van (een deel van) de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 3.2 hierboven laat onverlet de verplichting tot nakoming van uitstaande verplichtingen. BOIP is niet verplicht tot nakoming van uitstaande verplichtingen indien (i) de Accounthouder in gebreke is met betaling of de Accounthouder anderszins één of meer van zijn verplichtingen jegens BOIP niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, (ii) de Accounthouder de Website of een Dienst gebruikt anders dan waarvoor de Website of de Dienst is bedoeld of in strijd met rechten van, of onrechtmatig jegens, derden, (iii) het faillissement van de Accounthouder is aangevraagd of aan de Accounthouder surséance van betaling is verleend, de Accounthouder onder curatele of onder bewind is gesteld, of aannemelijk is dat de Accounthouder anderszins zijn verplichtingen jegens BOIP niet, niet behoorlijk of niet volledig zal nakomen.

3.4 Na het sluiten van een Overeenkomst heeft de Accounthouder het recht om de Overeenkomst binnen 7 dagen na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. De Accounthouder kan de Overeenkomst ontbinden via diens My BOIP-Account.

3.5 In het kader van dataminimalisatie verwijdert BOIP een My BOIP-Account indien hierop meer dan een jaar niet meer is ingelogd en deze account geen producten bevat.

4. Verplichtingen Accounthouder

4.1 De Accounthouder staat ervoor in dat de gegevens die aan BOIP worden verstrekt in het kader van (het sluiten van) een Overeenkomst (waaronder de registratie) of de Diensten juist, volledig en up to date zijn. BOIP behoudt zich het recht voor onvolledige aanvragen voor registratie te weigeren.

4.2 Een Accounthouder dient zijn gegevens regelmatig op juistheid en volledigheid te controleren en zelf aan te vullen en te wijzigen in diens My BOIP-Account. De Accounthouder staat in voor juistheid van de gegevens van diens Accountgebruikers.

4.3 Op basis van de door de Accounthouder aan het BOIP verstrekte gegevens, ontvangt de Accounthouder een inlognaam met bijbehorend wachtwoord. Iedere Accountgebruiker ontvangt, na als zodanig te zijn aangeduid binnen de My BOIP-Account, een eigen inlognaam met bijbehorend wachtwoord. Wachtwoorden kunnen in de My BOIP-Account worden gewijzigd.

4.4 Het wachtwoord van de Accounthouder is overdraagbaar. In geval van overdracht van het wachtwoord door een Accounthouder stelt de Accounthouder BOIP onmiddellijk op de hoogte aan wie het wachtwoord is overgedragen. Het wachtwoord van een Accountgebruiker is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Accounthouder en de Accountgebruikers dienen zorgvuldig met hun wachtwoord om te gaan, het wachtwoord geheim te houden en op een veilige plek bewaren of op te slaan. De Accounthouder en de Accountgebruikers dienen verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van een wachtwoord door een derde onverwijld te melden aan BOIP. Tot het tijdstip van de melding zijn de Accounthouder en de Accountgebruikers aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van het wachtwoord.

5. Verantwoordelijkheid voor Accountgebruikers

5.1 De Accounthouder garandeert dat iedere Accountgebruiker bevoegd is namens de Accounthouder op te treden ten aanzien van de Diensten.

5.2 Iedere handeling die onder enige door BOIP aan een Accounthouder verstrekte inlognaam of wachtwoord (inclusief ten aanzien van Accountgebruikers) wordt verricht, wordt geacht een handeling van de Accounthouder te zijn en is bindend jegens de Accounthouder. Iedere handeling die door BOIP wordt verricht jegens een gebruiker van een door BOIP aan een Accounthouder verstrekte inlognaam of wachtwoord (inclusief ten aanzien van Accountgebruikers), wordt geacht een handeling jegens de Accounthouder te zijn.

5.3 De Accounthouder staat ervoor in dat Accountgebruikers zich aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Voorwaarden houden.

6. Vergoeding en betaling

De vergoeding die in het kader van de Overeenkomst aan BOIP verschuldigd is en voorwaarden ten aanzien van de betaling van die vergoeding worden vastgesteld in de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Dienst. Voor de enkele registratie bij BOIP is de Accounthouder (of Accountgebruiker) geen vergoeding verschuldigd.

Bij een betaling met creditcard zal BOIP het geldbedrag direct capturen op de betreffende creditcard. 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van Deel A van de Voorwaarden, is BOIP niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:

  1. het weigeren van een aanvraag van een Accounthouder op grond van artikel 4.1 van dit Deel B van de Voorwaarden;
  2. tekortkomingen van BOIP ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens van de Accounthouder of Accountgebruikers;
  3. informatie afkomstig van de Accounthouder of een Accountgebruiker.

7.2 De Accounthouder vrijwaart BOIP voor aanspraken jegens BOIP van derden die verband houden met informatie afkomstig van de Accounthouder of diens Accountgebruikers.

7.3 Indien blijkt dat BOIP toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens een Accounthouder, is hij tegenover die Accounthouder slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de schade direct toegebracht aan zaken (hieronder wordt niet verstaan software of computersystemen) van de Accounthouder en kosten voor het herstel van bij BOIP ingediende gegevens. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat BOIP voor de betreffende geleverde Diensten heeft ontvangen. Onder directe schade valt geen schade anders dan de hiervoor genoemde schade. Verdere aansprakelijkheid van BOIP, uit welken hoofde ook, voor schade die de Accounthouder lijdt door gebruik van de Website of in verband met de Diensten, is uitgesloten.

7.4 Geen van de in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BOIP.

8. Slotbepaling

BOIP is gerechtigd om zonder toestemming van de Accounthouder rechten en verplichten uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief de Voorwaarden) over te dragen aan een derde. De Accounthouder is niet gerechtigd om zonder toestemming van BOIP (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst (inclusief de Voorwaarden) over te dragen aan een derde.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer