Merk registreren

Wat wilt u vastleggen?

Ik wil een

Merk zoeken

In het Benelux Merkenregister staan alle gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in de Benelux. Dus ook Uniemerken en internationale merken, waarbij de Benelux is aangewezen. U kunt er de status van depots en inschrijvingen volgen en eenvoudig uitzoeken welke merken van anderen er bestaan.

Als een merk niet in het register voorkomt, wil dit niet altijd zeggen dat het ook beschikbaar is.

Als u wilt weten of een merk ook buiten de Benelux is geregistreerd, kunt u zoeken in de database van WIPO, in de database van het EUIPO, in de database van het betreffende land of in TMview.

Afschriften

Het Merkenregister is de officiële publicatieplaats voor Beneluxmerken. U kunt zelf (gratis) afschriften uitprinten door op 'Afdrukken' te klikken. De meeste instanties zullen dit afschrift accepteren als bewijs van een depot of registratie. Heeft u een gewaarmerkt afschrift nodig, dan kunt u dit - tegen betaling - bij BOIP bestellen. Klik dan op 'Bestellen'.

Merk registreren

Het online deponeren van een merk in de Benelux voor één klasse kost 244 euro. 

Een merkinschrijving is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De registratie is met een onbeperkt aantal periodes van tien jaar te verlengen.

De procedure voor de definitieve registratie van een merk neemt ongeveer drie maanden in beslag.

Eventueel betaalde kosten voor het depot worden niet terugbetaald als het merk niet wordt ingeschreven, bijvoorbeeld vanwege een weigering of een oppositie.

Check daarom voordat u voor uw klant een merk aanvraagt:

  • of het merk van uw klant voldoende onderscheidend is;
  • waar uw klant het merk wil gaan gebruiken en dus beschermen;
  • of het merk al bestaat;
  • of voldaan is aan de formele eisen.

In het BVIE en het UR vindt u de relevante wettelijke bepalingen.

Merk registreren

Bij BOIP kunt u een merkdepot online indienen. Dit doet u met een My BOIP-account. Het aanmaken is gratis en in twee minuten gedaan. Heeft u al een account? Dan kunt u direct inloggen.

Ga naar merkregistratie

Procedure merkregistratie

De procedure voor definitieve registratie van een merk neemt ongeveer drie maanden in beslag.

Schematische weergave procedure merkregistratie

 

Depotdatum

Bij ontvangst van een depot kent BOIP de datum en de tijd van ontvangst toe. Hiervan ontvangt u een bevestiging. De door u vermelde gegevens worden verwerkt in ons systeem. Vanaf dat moment kunt u in het Merkenregister de status van het depot raadplegen.

BOIP onderzoekt eerst of het depot aan de minimale vereisten voldoet:

  • Is het merk duidelijk weergegeven?
  • Is de naam van de deposant (persoon of onderneming) vermeld?
  • Zijn de waren en diensten duidelijk omschreven?
  • Indien het een collectief merk is, is er een reglement bijgevoegd?

Aan deze vereisten moet in ieder geval zijn voldaan. Anders is het depot niet-ontvankelijk.

De depotdatum wordt vastgesteld op de datum waarop aan deze minimale vereisten is voldaan. De depotdatum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen het ingediende merk en rechten van anderen.

Spoedinschrijving

U kunt het merk met spoed laten inschrijven, tegen betaling van een extra recht.

In geval van een spoedinschrijving wordt het merk ingeschreven zodra aan de formaliteiten is voldaan. Deze procedure kan al binnen enkele dagen zijn afgerond. Let wel, de toetsing op absolute gronden en een eventuele oppositie vinden in dit geval na inschrijving plaats. Dit kan tot gevolg hebben dat de inschrijving alsnog wordt doorgehaald.

Publicatie aanvraag

Nadat de depotdatum is vastgesteld, wordt het dossier door een van onze medewerkers in behandeling genomen. Deze controleert of aan alle formele vereisten is voldaan en neemt contact met u op als er extra gegevens nodig zijn. De opgegeven waren en diensten worden volgens de internationale classificatie van Nice in klassen ingedeeld.

Als de depotdatum is vastgesteld en de waren en diensten correct zijn ingedeeld, publiceert BOIP het depot in het Merkenregister. De datum van publicatie is hierin ook zichtbaar. Na publicatie van uw depot ontvangt u hiervan een bevestiging. De publicatie is eigenlijk het begin van de inhoudelijke registratieprocedure.

Inhoudelijke toetsing

BOIP voert ook nog een inhoudelijke toetsing op het merk uit, de zogenaamde toetsing op absolute gronden. Als het teken dat u hebt gedeponeerd geen merk kan zijn, bijvoorbeeld omdat het geen onderscheidend vermogen heeft, is BOIP verplicht om de inschrijving ervan te weigeren. U heeft maximaal zes maanden om schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Als BOIP de weigering handhaaft, volgt een definitieve weigeringsbeslissing. Tegen deze definitieve beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof. Lees meer over Weigering op absolute gronden 

Oppositie

Vanaf de publicatie van het depot kan er binnen twee maanden oppositie worden ingediend. Oppositie is een procedure waarbij de houder van een ouder merk bezwaar kan indienen tegen de inschrijving van een jonger merk bij BOIP.

Beide partijen krijgen eerst de mogelijkheid om hun conflict onderling op te lossen. Als dit niet lukt neemt BOIP, uiteraard nadat beide partijen argumenten hebben kunnen uitwisselen, een beslissing. Dit kan een afwijzing van de oppositie zijn, of - als de oppositie gegrond wordt bevonden - een weigering om het merk in te schrijven. Tegen de beslissing van BOIP kan beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof. Lees meer over Oppositie

Merkregistratie

Als het depot aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt het door BOIP in het register ingeschreven. Gemiddeld duurt de procedure ongeveer drie maanden. Maar als er oppositie tegen het depot wordt ingesteld of een weigering op absolute gronden wordt uitgesproken kan dat uiteraard (veel) langer zijn, en is het onzeker of het merk überhaupt kan worden ingeschreven.

Als het merk uiteindelijk niet wordt ingeschreven, krijgt u de betaalde taksen voor het depot niet terug.

Vanaf de datum van inschrijving is uw klant de houder van een exclusief recht dat hij tegen anderen kan inroepen. In geval van een conflict over welk merk het oudste recht heeft, is de depotdatum doorslaggevend.

Hulp nodig?

Telefoon

Ma t/m do: van 9:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00u.
Vr: van 10:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00u.
078 052 242 (vanuit België)
070 349 12 42 (vanuit Nederland)
8002 5383 (vanuit Luxemburg)

Informatiecentrum

Voor algemene informatie, vragen over je merk- of modelregistratie of het vastleggen van een i-DEPOT.
Wij staan vijf dagen per week voor je klaar.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer