Privacy policy

Definities

In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:

"My BOIP-Account": de via een login en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

"Accounthouder": de partij met wie BOIP een Overeenkomst sluit;

"BOIP": de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) alsmede haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, met adres te Bordewijklaan 15, 2591 XR Den Haag, telefoonnummer +31 70 349 11 11 en e-mailadres info@boip.int;

"Diensten": de op de Website en/of in deze Voorwaarden omschreven diensten;

"Gebruiker": Accountgebruiker,  Accounthouder, en/of andere gebruiker van de Website en/of de Informatie (zowel een gebruiker uit een van deze categorieën afzonderlijk als gebruikers uit meer van deze categorieën gezamenlijk);

"Overeenkomst": de overeenkomst tussen BOIP en de Accounthouder op grond waarvan de Accounthouder bij BOIP wordt geregistreerd en BOIP aan die Accounthouder Diensten levert;

UR”: Uitvoeringsreglement, horend bij het Verdrag;

"Verdrag": Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); en

"Website": de website van BOIP op www.boip.int inclusief opvolgende pagina's.

  1. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is het uitvoeringsorgaan van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Dit is een internationale organisatie, met (nationale en internationale) rechtspersoonlijkheid, statutair gevestigd te Den Haag, Bordewijklaan 15. In het kader van de uitvoering van het Verdrag en UR verzamelt BOIP persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. BOIP is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.
  2. De gegevens die BOIP verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer, bankrekening of creditcardgegevens en aanhef. BOIP gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Accounthouders en ten behoeve van de uitvoering van de aan BOIP ingevolge het Verdrag opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken en tekeningen of modellen. De gegevens van Accounthouders die tevens houder van tenminste één Benelux merk- of modelrecht zijn, worden getoond bij het verstrekken van gegevens voor een nieuw My BOIP-Account, teneinde het ontstaan van meer My BOIP-Accounts van een Accounthouder zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij BOIP geregistreerd zijn (waaronder Accounthouders) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van BOIP of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die BOIP aanbiedt. Indien de ontvangst van dergelijke berichtgeving per e-mail niet gewenst is, kan de ontvanger zich hiervoor afmelden via een opt-out link onderaan het bericht. Door het verstrekken van gegevens aan BOIP gaan Accounthouders uitdrukkelijk akkoord met de verwerking en weergave van persoonsgegevens in de openbare (online) registers van merken en tekeningen of modellen die op grond van het Verdrag en het bijbehorende UR in deze registers moeten worden vermeld. Deze registers zijn openbaar toegankelijk en kunnen wereldwijd, zonder kosten, worden geraadpleegd. Persoonsgegevens die op grond van het Verdrag en het UR in het register van BOIP moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots. Het doel hiervan is het publiek adequaat te informeren over het bestaan van Benelux merken en tekeningen of modellen, alsmede het bevorderen van de bescherming van Benelux merken en tekeningen of modellen.
  3. Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Gebruikers kunnen zelf hun persoonsgegevens wijzigen in hun My BOIP-Account.
  4. BOIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  5. De verzamelde informatie wordt in beginsel alleen verwerkt en/of geraadpleegd door de personeelsleden van BOIP of door bevoegde personen die handelen in opdracht van BOIP.
  6. Indien er vragen zijn met betrekking tot deze regeling kunt u zich wenden tot onze organisatie via het e-mail adres van onze Data Protection Officer: dpo@boip.int

BIP SXM

BOIP werkt samen met het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Sint Maarten (hierna: BIP SXM). In dit kader fungeert BOIP als verwerker ten behoeve van BIP SXM ter ondersteuning van de publieke taken die BIP SXM heeft, zoals onder meer het administratief afhandelen van merkaanvragen en het in stand houden van een openbaar merkenregister.


Benelux Patent Platform (BPP)

BOIP is de juridische eigenaar van de software die het Benelux Patent Platform (BPP) ondersteunt. Dit platform betreft een gedeeld IT-octrooi platform dat de voornaamste octrooigerelateerde procedures van de Nationale Bureaus voor de Intellectuele Eigendom van België, Nederland en Luxemburg omvat. De Nationale Bureaus gebruiken het BPP ter uitvoering van de nationale octrooiregelgeving. BOIP verwerkt geen persoonsgegevens met betrekking tot het BPP en heeft ook geen toegang tot de data die wordt verwerkt door het BPP. Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via het BPP, dan verwijzen wij u naar de volgende websites: