Privacy policy

  1. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is het uitvoeringsorgaan van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Dit is een internationale organisatie, met (nationale en internationale) rechtspersoonlijkheid, statutair gevestigd te Den Haag, Bordewijklaan 15. BOIP verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. BOIP is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.
  2. De gegevens die BOIP verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer en geslacht. BOIP gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Accounthouders en ten behoeve van de uitvoering van de aan BOIP ingevolge het Verdrag opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken en tekeningen of modellen. De gegevens van Accounthouders die tevens houder van tenminste één Benelux merk- of modelrecht zijn, worden getoond bij het verstrekken van gegevens voor een nieuw My BOIP-account, teneinde het ontstaan van meer My BOIP-accounts van een Accounthouder zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij BOIP geregistreerd zijn (waaronder Accounthouders) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van BOIP of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die BOIP aanbiedt. Accounthouders geven hierbij hun uitdrukkelijke toestemming aan BOIP om in de openbare (online) registers van merken en tekeningen of modellen de persoonsgegevens weer te geven die op grond van het Verdrag en het bijbehorende Uitvoeringsreglement in deze registers moeten worden vermeld. Persoonsgegevens die op grond van het Verdrag en het Uitvoeringsreglement in het register van BOIP moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots.
  3. Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens wijzigen in hun Account.
  4. BOIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  5. Indien er vragen zijn met betrekking tot deze regeling kunt u zich wenden tot onze organisatie via e-mail adres: legal@boip.int