Onderhoud en beschermen

Een merk- of modelregistratie vraagt onderhoud. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en/of emailadres. Ook kan het verstandig zijn om de bewaartermijn van een i-DEPOT op tijd te verlengen.

Wat wilt u onderhouden?

Ik onderhoud een:

Het uitsluitend recht op een merk ontstaat nadat BOIP de merkaanvraag heeft ingeschreven. De inschrijving is tien jaar geldig. Na tien jaar kunt u de registratie vernieuwen.

Met een merkregistratie kan men stappen ondernemen tegen concurrenten die het merk misbruiken (namaak en piraterij). Men kan hierbij optreden zowel tegen latere Benelux-merken, alsook tegen alle in de Benelux geldige merken, dus ook Uniemerken en internationale merken met geldigheid in de Benelux.

Om het merkrecht in stand te houden, moet men de merkregistratie onderhouden. Dit betekent dat men het merk moet gebruiken, up-to-date houden en bewaken. En uiteraard de registratie op tijd vernieuwen.

Merk gebruiken

Zodra het merk is ingeschreven, is het de bedoeling dat het ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Wordt het merk langer dan vijf jaar niet gebruikt, dan kan het merk (geheel of voor een deel van de waren of diensten) vervallen worden verklaard.

Een merk wordt bij voorkeur gebruikt zoals het is ingeschreven. Toch kan het voorkomen dat uw klant zijn merk anders gebruikt of zijn logo actualiseert. In dat geval is het van belang na te denken of het onderscheidend vermogen van het merk wordt gewijzigd. Indien het onderscheidend vermogen van het merk wordt gewijzigd, zal dit gebruik in gewijzigde vorm niet als gebruik van het geregistreerde merk worden opgevat. Indien nodig, kan er een nieuw depot worden gedaan.

Afschriften

Het Merkenregister is de officiële publicatieplaats voor Beneluxmerken. U kunt zelf (gratis) afschriften uitprinten door op 'Afdrukken' te klikken. De meeste instanties zullen dit afschrift accepteren als bewijs van een depot of registratie. Heeft u een gewaarmerkt afschrift nodig, dan kunt u dit - tegen betaling - bij BOIP bestellen. Klik dan onderaan het afschrift op 'Bestellen'.

Wijzigingen

Direct wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat uw gegevens in het Merkenregister juist en up-to-date zijn. Als er iets verandert, kunt u BOIP vragen de registergegevens te wijzigen.

  • Een naams- en/of adreswijziging kunt u doorgeven via My BOIP.
  • Een aanstelling of wijziging van gemachtigde kunt u doorgeven via My BOIP.
    Let op: de nieuwe gemachtigde moet de aanvraag indienen!
  • Een overdracht kunt u doorgeven via My BOIP.

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

  • Het merk zelf kan nooit worden gewijzigd;
  • De waren- en dienstenopgave kan nooit worden uitgebreid (wel beperkt);
  • Een collectief of certificeringsmerk kan nooit worden omgezet in een individueel merk (en vice versa).

Vernieuwing

Een merkinschrijving is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De registratie kan met een onbeperkt aantal periodes van tien jaar worden vernieuwd. In principe kan een merk dus voor altijd beschermd worden.

Dan moet u er wel voor zorgen de registratie (herhaaldelijk) te vernieuwen.

U ontvangt hierover een bericht van ons. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. Mocht u ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd vernieuwen van uw registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van uw correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

Hoe kan ik vernieuwen?

U kunt een merkregistratie vernieuwen vanaf zes maanden voor de vervaldatum van het merk tot zes maanden na de vervaldatum van het merk. Vernieuwen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee. Een wettelijk bepaald extra recht van 135 euro komt dan bovenop de vernieuwingtaks. Bekijk de Tarieven

Als de termijn van zes maanden na vervaldatum is verstreken, is het niet meer mogelijk het merk te vernieuwen. U moet dan een nieuwe merkregistratie aanvragen.

Merkregistratie direct vernieuwen

Merk bewaken

Om het merk van uw klant effectief te handhaven is het verstandig om continu in de gaten te houden of er inbreukmakende merken worden gedeponeerd of gebruikt. Hiervoor kunt u in het Merkenregister kijken. Het is ook mogelijk een BOIP Trademark Alert te nemen. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons Informatiecentrum

Om te zien of het merk door anderen wordt gebruikt is het ook nuttig om zelf van tijd tot tijd op internet te zoeken.

Datoliet

Behoren merkonderzoek en merkbewaking tot uw dienstverlening? Bent u verantwoordelijk voor het onderzoeken of bewaken van uw eigen merkenportefeuille? BOIP kan u hierbij helpen met de dienst Datoliet. Lees meer over Datoliet

Doorhaling

De doorhalingsprocedure, officieel bekend als de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij BOIP, is een eenvoudige, snelle administratieve procedure waarmee de doorhaling van een geregistreerd merk kan worden verkregen. De houder van een ouder recht kan bezwaar kan maken tegen een jonger merk dat conflicteert met het eigen recht, maar ook kan de doorhaling worden gevraagd van een merk op absolute gronden of omdat het niet werd gebruikt.

De grondslag voor de doorhalingsprocedure is te vinden in artikel 2.30bis van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

Lees meer over de Doorhalingsprocedure

Oppositie

Bij de ontdekking van een nieuw depot van een conflicterend teken kunt u op basis van uw bestaande recht een oppositie bij BOIP indienen of naar de rechter stappen.

Met de oppositieprocedure kunt u zich verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk en zonder tussenkomst van de rechter een potentieel conflict oplossen. Lees meer over oppositie

U kunt ook bij de rechter een verbod op het gebruik van het inbreukmakende merk vorderen. Eventueel met inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk). Het opzettelijk vervalsen of in de handel brengen van vervalste merken of merkartikelen is strafbaar.

Optreden tegen inbreuk is in de meeste gevallen aan een termijn gebonden. Oppositie kan alleen gedurende een bepaalde periode worden ingediend; deze termijn van twee maanden begint te lopen vanaf de publicatie van het merk. Voor de Benelux-merken kunt u in het Merkenregister onderaan het afschrift zien of er nog oppositie mogelijk is. In dat geval ziet u de oppositietermijn vermeld.

Als het gebruik of de inschrijving van een ingeschreven jonger merk langer dan vijf jaar werd gedoogd kan men daar later vaak niet meer tegen optreden.

Handige links

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer