Onderhoud en beschermen

Een merk- of modelregistratie vraagt onderhoud. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en/of emailadres. Ook kan het verstandig zijn om de bewaartermijn van een i-DEPOT op tijd te verlengen.

Wat wilt u onderhouden?

Ik onderhoud een:

Het uitsluitend recht op een merk ontstaat nadat BOIP de merkaanvraag heeft ingeschreven. De inschrijving is tien jaar geldig. Na tien jaar kunt u de registratie vernieuwen.

Met een merkregistratie kan men stappen ondernemen tegen concurrenten die het merk misbruiken (namaak en piraterij). Men kan hierbij optreden zowel tegen latere Benelux-merken, alsook tegen alle in de Benelux geldige merken, dus ook Uniemerken en internationale merken met geldigheid in de Benelux.

Om het merkrecht in stand te houden, moet men de merkregistratie onderhouden. Dit betekent dat men het merk moet gebruiken, up-to-date houden en bewaken. En uiteraard de registratie op tijd vernieuwen.

Merk gebruiken

Zodra het merk is ingeschreven, is het de bedoeling dat het ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Wordt het merk langer dan vijf jaar niet gebruikt, dan kan het merk (geheel of voor een deel van de waren of diensten) vervallen worden verklaard.

Een merk wordt bij voorkeur gebruikt zoals het is ingeschreven. Toch kan het voorkomen dat uw klant zijn merk anders gebruikt of zijn logo actualiseert. In dat geval is het van belang na te denken of het onderscheidend vermogen van het merk wordt gewijzigd. Indien het onderscheidend vermogen van het merk wordt gewijzigd, zal dit gebruik in gewijzigde vorm niet als gebruik van het geregistreerde merk worden opgevat. Indien nodig, kan er een nieuw depot worden gedaan.

Afschriften

Het Merkenregister is de officiële publicatieplaats voor Beneluxmerken. U kunt zelf (gratis) afschriften uitprinten door op 'Afdrukken' te klikken. De meeste instanties zullen dit afschrift accepteren als bewijs van een depot of registratie. Heeft u een gewaarmerkt afschrift nodig, dan kunt u dit - tegen betaling - bij BOIP bestellen. Klik dan onderaan het afschrift op 'Bestellen'.

Wijzigingen

Het is belangrijk dat uw gegevens in het Merkenregister juist en up-to-date zijn. Als er iets verandert, kunt u BOIP vragen de registergegevens te wijzigen.

 • Een naams- en/of adreswijziging kunt u doorgeven via My BOIP.
 • Sommige wijzigingen zijn gratis. Voor andere wijzigingen rekenen wij kosten. Bekijk de Tarieven
 • Voor sommige wijzigingen moet u bewijsstukken meesturen via My BOIP of via het contactformulier.

Wilt u iets wijzigen in uw internationale merkregistratie of -aanvraag? Kijk dan op de pagina Internationale merkregistratie.

BOIP controleert wijzigingen eerst voordat ze doorgevoerd kunnen worden in het Merkenregister (waaronder controle van de bewijsstukken in geval van bijvoorbeeld een naamswijziging of overdracht). U dient dan het verzoek tot wijziging in via My BOIP of via het contactformulier. Als wij, indien van toepassing, uw betaling hebben ontvangen en het verzoek hebben goedgekeurd, worden de gewijzigde gegevens na publicatie zichtbaar in het register.

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

 • Het merk zelf kan nooit worden gewijzigd;
 • De waren- en dienstenopgave kan nooit worden uitgebreid (wel beperkt);
 • Een collectief merk kan nooit worden omgezet in een individueel merk (en vice versa).

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

In onderstaande tabel ziet u per wijziging hoe u deze aan ons kunt doorgeven.

Download Toelichting wijzigingsformulierIngevuld wijzigingsformulier insturen

  Mogelijke wijzigingen

  Gratis

  Zelf regelen of aanvragen via My BOIP

  Zelf aanvragen via formulier

  Moet eerst door BOIP gecontroleerd worden

  Wijziging van e-mail en accountgegevens

  X

  Naar My BOIP

   

   

  Naams- en/of adreswijziging in de registergegevens

  X

  Naar My BOIP

   

   X

  Wijziging van gemachtigde tijdens depotfase

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Wijziging van gemachtigde na inschrijving     Download Wijzigingsformulier X
  Wijziging van het correspondentieadres (niet het postadres) X   Download Wijzigingsformulier  
  Beperking van de waren en diensten tijdens depotfase X   Download Wijzigingsformulier X

  Beperking van de waren en diensten na registratie

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Overdracht van een merk

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Aantekenen van een licentie, pandrecht of beslag

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van een licentie, pandrecht of beslag X   Download Wijzigingsformulier X

  Intrekken van een merkdepot

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van de merkregistratie

   X

   

  Download Wijzigingsformulier

   X

  Wijziging van het reglement op gebruik en toezicht van een collectief merk

   

  Download Wijzigingsformulier

  Ingevuld wijzigingsformulier insturen

  Vernieuwing

  Een merkinschrijving is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De registratie kan met een onbeperkt aantal periodes van tien jaar worden vernieuwd. In principe kan een merk dus voor altijd beschermd worden.

  Dan moet u er wel voor zorgen de registratie (herhaaldelijk) te vernieuwen.

  U ontvangt hierover een bericht van ons. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. Mocht u ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd vernieuwen van uw registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van uw correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

  Hoe kan ik vernieuwen?

  U kunt een merkregistratie vernieuwen vanaf zes maanden voor de vervaldatum van het merk tot zes maanden na de vervaldatum van het merk. Vernieuwen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee. Een wettelijk bepaald extra recht van 135 euro komt dan bovenop de vernieuwingtaks. Bekijk de Tarieven

  Als de termijn van zes maanden na vervaldatum is verstreken, is het niet meer mogelijk het merk te vernieuwen. U moet dan een nieuwe merkregistratie aanvragen.

  Merkregistratie direct vernieuwen

  Merk bewaken

  Om het merk van uw klant effectief te handhaven is het verstandig om continu in de gaten te houden of er inbreukmakende merken worden gedeponeerd of gebruikt. Hiervoor kunt u in het Merkenregister kijken. Het is ook mogelijk een abonnement te nemen op later aangevraagde merken. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons Informatiecentrum

  Om te zien of het merk door anderen wordt gebruikt is het ook nuttig om zelf van tijd tot tijd op internet te zoeken.

  Datoliet

  Behoren merkonderzoek en merkbewaking tot uw dienstverlening? Bent u verantwoordelijk voor het onderzoeken of bewaken van uw eigen merkenportefeuille? BOIP kan u hierbij helpen met de dienst Datoliet. Meer over Datoliet

  Doorhaling

  De doorhalingsprocedure, officieel bekend als de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij BOIP, is een eenvoudige, snelle administratieve procedure waarmee de doorhaling van een geregistreerd merk kan worden verkregen. De houder van een ouder recht kan bezwaar kan maken tegen een jonger merk dat conflicteert met het eigen recht, maar ook kan de doorhaling worden gevraagd van een merk op absolute gronden of omdat het niet werd gebruikt.

  De grondslag voor de doorhalingsprocedure is te vinden in artikel 2.30bis van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

  Meer over Doorhalingsprocedure

  Oppositie

  Bij de ontdekking van een nieuw depot van een conflicterend teken kunt u op basis van uw bestaande recht een oppositie bij BOIP indienen of naar de rechter stappen.

  Met de oppositieprocedure kunt u zich verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk en zonder tussenkomst van de rechter een potentieel conflict oplossen. Meer over oppositie

  U kunt ook bij de rechter een verbod op het gebruik van het inbreukmakende merk vorderen. Eventueel met inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk). Het opzettelijk vervalsen of in de handel brengen van vervalste merken of merkartikelen is strafbaar.

  Optreden tegen inbreuk is in de meeste gevallen aan een termijn gebonden. Oppositie kan alleen gedurende een bepaalde periode worden ingediend; deze termijn van twee maanden begint te lopen vanaf de publicatie van het merk. Voor de Benelux-merken kunt u in het Merkenregister onderaan het afschrift zien of er nog oppositie mogelijk is. In dat geval ziet u de oppositietermijn vermeld.

  Als het gebruik of de inschrijving van een ingeschreven jonger merk langer dan vijf jaar werd gedoogd kan men daar later vaak niet meer tegen optreden.

  Handige links