Wijzigingen doorgeven

Merken

Het is belangrijk wijzigingen met betrekking tot jouw merkregistratie aan ons door te geven. Hieronder vind je de mogelijke wijzigingen, hoe je die aan ons kunt doorgeven en welke kosten er eventueel aan verbonden zijn.

Wil je iets wijzigen in je internationale merkregistratie of -aanvraag? Kijk dan op de pagina Internationale merkregistratie.

Alle documenten ter ondersteuning van de aantekening van een wijziging kunnen openbaar gemaakt worden: een ieder kan kopieën van deze stukken opvragen bij BOIP. Daarom wordt vaak in geval van een overdracht, pand of licentie een uittreksel van de overeenkomst ingediend. Vertrouwelijke informatie is achterwege gelaten of onzichtbaar gemaakt.

Aanstelling of wijziging gemachtigde

Wat houdt de wijziging in?

Je kunt als gemachtigde worden aangetekend bij een merkaanvraag of merkregistratie. 

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Beperking van de producten en diensten

Wat houdt de wijziging in?

Een beperking van de producten en diensten betekent dat de houder een deel van de producten of diensten waarvoor het merk is geregistreerd wil laten verwijderen uit het register.

Mee te sturen documenten

 • Een verzoek ondertekend door de merkhouder.
 • Indien ingediend door een gemachtigde, een volmacht ondertekend door de merkhouder. 

Let op: als een licentie, pand of beslag is aangetekend op de merkregistratie dan kan de beperking alleen op verzoek van de merkhouder, licentienemer, pandnemer of beslaglegger tezamen worden verricht.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (1.08 MB) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (262 Kb)

Beslag

Wat houdt de wijziging in?

Een merk is een vermogensrecht. Op een merkrecht kan beslag gelegd worden. Een schuldeiser kan daarmee mogelijk zijn vordering verhalen op de schuldenaar. 

Mee te sturen documenten

 • Een afschrift van de beslissing van de rechter waarmee toestemming wordt gegeven om beslag te leggen, bij voorkeur bij deurwaardersexploot;
 • In geval van conservatoir beslag moet bovendien de eis in hoofdzaak worden ingesteld.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (1.08 MB) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (262 Kb)

Doorhaling

Wat houdt de wijziging in?

Bij een doorhaling wordt een merk volledig uit het register geschrapt. Dit kan gebeuren als gevolg van een:

 • Vrijwillige doorhaling (de merkhouder schrapt vrijwillig zijn registratie uit het register);
 • Gerechtelijke doorhaling (de rechter beslist om een merk uit het register te schrappen naar aanleiding van een conflict).

Let op: voor een doorhaling van een merk als gevolg van een beslissing in een doorhalingsprocedure bij BOIP hoef je geen wijzigingsverzoek in te dienen. Deze wijziging voeren wij zelf door.

Mee te sturen documenten

Bij een vrijwillige doorhaling:

 • Een verzoek ondertekend door de merkhouder.
 • Indien ingediend door een gemachtigde, een volmacht ondertekend door de merkhouder. 

Let op: als een licentie, pand of beslag is aangetekend op de merkregistratie, dan kan de doorhaling alleen op verzoek van de merkhouder, licentienemer, pandnemer of beslaglegger tezamen worden verricht.

Bij een gerechtelijke doorhaling:

 • Een kopie van de uitspraak van de rechter waaruit de beslissing tot doorhaling blijkt. Een gerechtelijke doorhaling kan pas worden aangetekend als de beslissing van de rechter definitief is en er dus geen beroep, verzet of cassatie meer tegen kan worden ingesteld.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (1.08 MB) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (262 Kb)

Doorhaling licentie, pand of beslag

Wat houdt de wijziging in?

Wanneer in het register een licentie, pand of beslag is aangetekend, maar deze is niet langer meer geldig of van toepassing, dan kun je BOIP verzoeken om die aantekening in het register te laten weghalen door middel van een verzoek om doorhaling van de licentie/het pand/het beslag.

Mee te sturen documenten

 • Doorhaling licentie: een kopie van een gezamenlijk verzoek van de merkhouder en de licentienemer.
 • Doorhaling pand: een kopie van een gezamenlijk verzoek van de merkhouder en de pandhouder.
 • Doorhaling beslag: een kopie van het deurwaardersexploot waaruit de opheffing van het beslag blijkt.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (1.08 MB) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (262 Kb)

Licentie

Wat houdt de wijziging in?

Een merk kan in licentie gegeven worden. Een merklicentie is een overeenkomst tussen de houder van een merk en een licentienemer. Met de licentieovereenkomst geeft de merkhouder een ander toestemming om het merk te gebruiken.

Alleen wanneer een licentie ingeschreven is in het Merkenregister, kan de licentienemer er zich op beroepen ten aanzien van derden. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de licentienemer op basis van het merk dat hij in licentie heeft een oppositie zou willen indienen tegen een jonger merk.  

Sublicentie

Er is sprake van een sublicentie wanneer een licentienemer toestemming geeft om het merk dat hij in licentie heeft door een derde te laten gebruiken. Voorwaarde voor aantekening van een sublicentie is dat de licentie tussen de merkhouder en de licentienemer ook is aangetekend in het register. De merkhouder kan in deze licentieovereenkomst aangeven sublicenties uit te sluiten. 

Mee te sturen documenten

 • Een kopie van de door beide partijen (licentiegever en licentienemer) ondertekende licentieovereenkomst of een uittreksel daarvan. 

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (1.08 MB) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (262 Kb)

Naams- en/of adreswijziging

Wat houdt de wijziging in?

Bij een naamswijziging verandert alleen de statutaire naam van een bedrijf. Het blijft hetzelfde bedrijf, alleen de naam wordt gewijzigd. Dit is iets anders dan een overdracht, waarbij de houder van een merk verandert.

Mee te sturen documenten

 • Een document waaruit blijkt dat de naam van de merkhouder is gewijzigd. 

Bijvoorbeeld:

 • een uittreksel uit het handelsregister (relatie oude - nieuwe naam moet uit het document blijken);
 • een publicatie in het Belgisch staatsblad;
 • een kopie van notariële akte waaruit de statutenwijziging blijkt.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Naams- en/of adreswijziging gemachtigde

Wat houdt de wijziging in?

Bij een naamswijziging verandert alleen de statutaire naam van de gemachtigde. Het blijft hetzelfde bedrijf, alleen de naam wordt gewijzigd. 

Mee te sturen documenten

 • Een document waaruit blijkt dat de naam van de gemachtigde is gewijzigd.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Overdracht

Wat houdt de wijziging in?

Bij een overdracht verandert de eigenaar van een merk. Dit in tegenstelling tot een naamswijziging, waarbij alleen de statutaire naam van een bedrijf verandert (het blijft hetzelfde bedrijf, alleen de naam wordt gewijzigd). 

Voorbeelden:

 • Van "Jan Janssen" naar " Piet Pietersen" 
 • Van "Jan Janssen h.o.d.n. Janssen Telecom" naar "Janssen telecom BV”
 • Van bedrijf X naar bedrijf Y
 • Een BV in oprichting wordt een BV
 • Een VOF wordt een BV
 • Een fusie: bij een fusie kan er sprake zijn van een overdracht of een naamswijziging. Dit hangt af van welke partij verdwijnt en welke partij overblijft. Het is een overdracht als de huidige houder 'de verdwijnende' partij is, het merk verandert van eigenaar. 
 • Omzetting van rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika. Bijvoorbeeld: een Delaware corporation in een California corporation.

Let op: wil je een overdracht aanvragen voor een deel van de producten en/of diensten? Doe dit dan niet via My BOIP, maar dien de gedeeltelijke overdracht in via het wijzigingsformulier. In de akte van overdracht moet dan duidelijk melding gemaakt zijn van de producten en diensten die bij de huidige eigenaar blijven en de producten en diensten die worden overgedragen aan de nieuwe partij. Het merk wordt dan gesplitst.

Mee te sturen documenten

Voor een overdracht is een schriftelijk document nodig waaruit de overdracht blijkt. Dit kan zijn: 

 • Een kopie van de ondertekende overeenkomst tussen de partijen (overdrager en verkrijger) met vermelding van het merk. Dit kan ook een uittreksel zijn van het volledige contract.
 • Een notariële verklaring.

Bij een fusie:

 • Een kopie van het document waaruit de fusie blijkt.
  Uit het document moet blijken dat het merk onderdeel is van de fusie (alle activa en passiva zijn ingebracht of het merk wordt met name genoemd). 

Uitzondering: een juridische fusie is onder algemene titel, alle rechten en plichten gaan over naar de nieuwe firma, vereniging of organisatie. 

Bij een faillissement:

 • De curator beslist wat er gebeurt in geval van een rechtspersoon die failliet is, dus ook m.b.t. het merk. Alleen de curator is tekenbevoegd en deze moet dus tekenen namens de overdragende partij. 

Bij het overlijden van een merkhouder:

 • Een kopie van de verklaring van erfrecht. De erfgenamen moeten tezamen het merk overdragen.  

Bij een rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika:

 • ‘Omzetting’ van bijvoorbeeld een Delaware corporation in een California corporation.  Een kopie van een document waaruit deze omzetting blijkt.

Hoe indienen?

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Pand

Wat houdt de wijziging in?

Een merkrecht kan worden verpand aan een bank om de bank zekerheid te geven voor een lening. Een pandrecht op een merk heeft pas derdenwerking na inschrijving van de pandakte in het Merkenregister. 

Mee te sturen documenten

 • Een kopie van de door beide partijen (pandgever en pandnemer) ondertekende pandovereenkomst. 

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Voor deze wijziging rekenen wij kosten.

Download Wijzigingsformulier (1.08 MB) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (262 Kb)

Reglement inzake het gebruik van een collectief merk of een certificeringsmerk

Wat houdt de wijziging in?

Als het reglement inzake het gebruik wijzigt, dient het nieuwe reglement in het register te worden opgenomen. 

Mee te sturen documenten

 • Het nieuwe reglement.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (1.08 MB) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (262 Kb)

Wijziging van e-mail en accountgegevens

Wat houdt de wijziging in?

Het is belangrijk dat je contactgegevens up-to-date zijn, met name je correspondentie- en e-mailadres. Je kunt deze gegevens zelf beheren in onze online omgeving My BOIP.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging zelf doorvoeren in My BOIP.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er met mijn wijziging?

Nadat je je wijzigingsverzoek hebt ingediend via My BOIP of het wijzigingsformulier, nemen wij het in behandeling. Zo worden onder andere de meegestuurde stukken gecontroleerd. Je kunt de status van jouw wijzigingsverzoek volgen in het BOIP Merkenregister.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer