Merk: van aanvraag tot registratie

Een merkregistratie begint met het aanvragen ervan. Hieronder vind je meer informatie over de procedure en afhandeling van je aanvraag.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Visuele weergave van de procedure voor merkregistratie.

Gemiddeld duurt de procedure voor het aanvragen en registreren van een merk drie maanden.
Je kunt je merk eventueel ook met spoed inschrijven. Meer informatie over spoedinschrijving

Ontvangst aanvraag

Na het aanvragen van je merkregistratie krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen één werkdag is je aanvraag zichtbaar in het BOIP Merkenregister.

Naar het BOIP Merkenregister

Pas op voor misleidende facturen!

Het BOIP Merkenregister is openbaar. Jouw adresgegevens zijn niet zomaar voor iedereen zichtbaar. Hiervoor moeten bezoekers van het register zich eerst identificeren.

Dit is een extra beveiliging om jouw gegevens beter te beschermen. Toch kan het gebeuren dat aanbieders van diverse diensten je rechtstreeks benaderen. Sommige van deze aanbieders houden er helaas misleidende praktijken op na. Wij krijgen hier geregeld vragen over. Want de correspondentie lijkt afkomstig van BOIP of een andere officiële instantie, maar is dat niet.

Krijg je brieven of aanbiedingen waar je over twijfelt? Kijk dan op onze pagina over misleidende facturen

Status aanvraag

Je kunt de status van je merkaanvraag bekijken in het Merkenregister. Tik je depotnummer in en klik op Zoeken. Onderaan de pagina vind je de status.

Naar het BOIP Merkenregister

Controle formele vereisten 

BOIP controleert of je aanvraag voldoet aan de depotvereisten merkregistratie. Als deze in orde zijn, stellen wij de depotdatum vast. Daarna volgt een inhoudelijke controle op de classificatie. Dit betekent dat wij checken of de producten en diensten duidelijk zijn omschreven en in de juiste klasse zijn ingedeeld.

Publicatie

Als je merk voldoet aan de depotvereisten en de inhoudelijke controle van de producten en diensten waarvoor je jouw merk wilt vastleggen is verricht, publiceren wij je aanvraag officieel in het BOIP Merkenregister.
Zijn de depotvereisten niet in orde, dan nemen wij contact met je op; vaak met de vraag om extra informatie. Als wij de informatie niet (tijdig) ontvangen, wordt je aanvraag afgewezen. Je krijgt het bedrag dat je al betaald hebt, dan niet terug.
Vanaf de datum van publicatie start de termijn van twee maanden waarbinnen andere eigenaren (houders) met eerder geregistreerde of aangevraagde merken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten een bezwaar (oppositie) kunnen indienen tegen jouw merkaanvraag. 

Inhoudelijke toetsing

Vervolgens checken wij of jouw merk een merk is volgens de wettelijke regels. Is dit niet het geval, dan moeten wij je aanvraag geheel of alleen voor bepaalde producten en/of diensten weigeren. In geval van een gehele weigering krijg je de kosten van je aanvraag niet terug.
Wel kun je binnen zes maanden schriftelijk bezwaar maken tegen onze weigering. Wij beoordelen jouw bezwaar. Als je bezwaar onvoldoende reden is om de weigering terug te draaien, volgt een definitieve weigeringsbeslissing. Tegen deze definitieve beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof.

Inburgering
In uitzonderlijke gevallen, na langdurig en intensief gebruik, kunnen beschrijvende aanduidingen door de consument toch herkend gaan worden als merk. Dit wordt inburgering genoemd. Er is sprake van inburgering als de consument in de Benelux een teken dat in principe niet onderscheidend is, omdat het bijvoorbeeld beschrijvend is, alsnog als merk gaat zien. Denk bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen met een van oorsprong beschrijvende naam zoals Air France en British Airways, die waarschijnlijk iedereen in de Benelux inmiddels als merk zal herkennen. Om inburgering aan te tonen moet je bewijsmateriaal indienen. Meer informatie over indienen van bewijsmateriaal voor inburgering

Start oppositieperiode

Vanaf de datum van publicatie start de oppositietermijn: een periode waarbinnen andere merkhouders (of licentiehouders met toestemming van de merkhouder) of houders van andere eerdere rechten (zoals beschermde geografische aanduidingen of plantenrasbenamingen) op basis van hun eerder geregistreerde of aangevraagde merken/rechten een bezwaar (oppositie) kunnen indienen.

Oppositie is een juridisch complexe procedure. Als je hiermee te maken krijgt, raden we je aan om een IE-professional in te schakelen.

Einde oppositieperiode

Aan het eind van de oppositieperiode zijn er twee mogelijkheden:

  1. er is geen oppositie ingediend. Als je merk voldoet aan de inhoudelijke toetsing en er is geen oppositie ingediend, wordt je merk geregistreerd.
  2. er is wel oppositie ingediend. Als de oppositie ontvankelijk is en de oppositieprocedure ook echt is gestart, kunnen beide partijen argumenten indienen. Aan het einde van deze procedure volgt de beslissing door BOIP.

Beslissing

Als er oppositie is ingediend en de procedure daadwerkelijk is gestart, beslissen wij op basis van de door beide partijen ingediende argumenten en documentatie of de oppositie:

  • geheel wordt toegewezen;
  • gedeeltelijk wordt toegewezen;
  • wordt afgewezen.

Oppositie geheel toegewezen

Is er oppositie ingediend en wordt deze geheel toegewezen, dan wordt het merk van de tegenpartij (verweerder) geheel of gedeeltelijk (alleen de producten en diensten waartegen oppositie was ingediend) uit het Merkenregister geschrapt. De tegenpartij moet 1.045 euro betalen.

Oppositie gedeeltelijk toegewezen

Is er oppositie ingediend en wordt deze gedeeltelijk toegewezen (de opposant wordt voor een deel in het gelijk gesteld), dan wordt het merk van de tegenpartij (verweerder) gedeeltelijk geschrapt uit het Merkenregister. Dit houdt in dat de producten en diensten waartegen de oppositie is ingediend en waarvoor de opposant in het gelijk wordt gesteld uit het Merkenregister worden geschrapt.

Oppositie afgewezen

Is er oppositie ingediend en wordt deze afgewezen, dan blijven beide merken in het Merkenregister staan. De partij die oppositie heeft ingediend (opposant) is wel verplicht om 1.045 euro aan de tegenpartij te betalen. 

Merkregistratie

Als wij oordelen dat jouw merk een merk is volgens de wet, en er is geen oppositie ingediend tegen je merk of de oppositie is afgewezen, dan wordt je merk ingeschreven en ben je officieel de eigenaar (houder) van het merk.


Doorhalingsprocedure

Na de registratie van je merk kan het voorkomen dat de houder van een eerder merk, een ander eerder recht of een anderszins belanghebbende alsnog de doorhaling vraagt van jouw merk. Dit gebeurt via een doorhalingsprocedure. Als de verzoeker in het gelijk gesteld wordt, wordt je merk geschrapt uit het Merkenregister en verlies je je merkrecht. Meer informatie over doorhaling

Doorhaling is een juridisch complexe procedure. Als je hiermee te maken krijgt, raden we je aan om een IE-professional in te schakelen.

Spoedinschrijving

Je kunt je merk ook met spoed inschrijven. Je betaalt hiervoor extra. Als de aanvraag voldoet aan de depotvereisten wordt je merk direct ingeschreven in het BOIP Merkenregister. 

De inhoudelijke toetsing en eventuele oppositie vinden in dit geval plaats na inschrijving (in plaats van na publicatie zoals bij de normale procedure). De kans bestaat dat je spoedinschrijving ongedaan gemaakt wordt en je dus geen geregistreerd merk hebt. Je krijgt de kosten van je aanvraag dan niet terug.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Tijdelijke verstoring telefonische bereikbaarheid

Lees meer