Merk: van aanvraag tot registratie

Een merkregistratie begint met het aanvragen ervan. Hieronder vindt u meer informatie over de procedure en afhandeling van uw aanvraag.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Procedure merkregistratie

Gemiddeld duurt de procedure voor het aanvragen en registreren van een merk drie maanden.
U kunt uw merk eventueel ook met spoed inschrijven

Ontvangst aanvraag

Na het aanvragen van uw merkregistratie ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen één werkdag is uw aanvraag zichtbaar in het online Benelux Merkenregister.

Niet-officiële registers

Het Benelux Merkenregister is openbaar. Hierdoor kunnen aanbieders van diverse diensten u rechtstreeks benaderen. Een aantal van deze aanbieders houdt er minder wenselijke praktijken op na. Vaak zijn deze buiten de Benelux gevestigd. Ze bieden u aan om uw merk of model tegen een aanzienlijk bedrag op te nemen in een onduidelijk 'internationaal register'. 

Publicaties die zijn opgenomen in registers die niet officieel zijn, leiden in geen geval tot een merkrecht. Het Benelux Merkenregister is een officieel register dat merken die erin zijn opgenomen, beschermt.

Status aanvraag

U kunt de status van uw merkaanvraag bekijken in het Merkenregister. Tik uw depotnummer in en klik op Zoeken. Onderaan de pagina vindt u de status.

Controle formele vereisten 

BOIP controleert of uw aanvraag voldoet aan de depotvereisten merkregistratie. Als deze in orde zijn, stellen wij de depotdatum vast. Daarna volgt een inhoudelijke controle op de classificatie. Dit betekent dat wij checken of de producten en diensten duidelijk zijn omschreven en in de juiste klasse zijn ingedeeld.

Publicatie

Als uw merk voldoet aan de depotvereisten en de inhoudelijke controle van de producten en diensten waarvoor u uw merk wilt vastleggen is verricht, publiceren wij uw aanvraag officieel in het Benelux Merkenregister.
Zijn deze vereisten niet in orde, dan nemen wij contact met u op; vaak met de vraag om extra informatie. Als wij de informatie niet (tijdig) ontvangen, wordt uw aanvraag afgewezen. U krijgt het bedrag dat u al betaald heeft, dan niet terug.
Vanaf de datum van publicatie start de termijn van twee maanden waarbinnen andere eigenaren (houders) met eerder geregistreerde of aangevraagde merken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten een bezwaar (oppositie) kunnen indienen tegen uw merkaanvraag. 

Inhoudelijke toetsing

Vervolgens checken wij of uw merk een merk is volgens de wettelijke regels. Is dit niet het geval, dan moeten wij uw aanvraag geheel of alleen voor bepaalde producten en/of diensten weigeren. In geval van een gehele weigering krijgt u de kosten van uw aanvraag niet terug.
Wel kunt u binnen zes maanden schriftelijk bezwaar maken tegen onze weigering. Wij beoordelen uw bezwaar. Als uw bezwaar onvoldoende reden is om de weigering terug te draaien, volgt een definitieve weigeringsbeslissing. Tegen deze definitieve beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof.

Inburgering
In uitzonderlijke gevallen, na langdurig en intensief gebruik, kunnen beschrijvende aanduidingen door de consument toch herkend gaan worden als merk. Dit wordt inburgering genoemd. Er is sprake van inburgering als de consument in de Benelux een teken dat in principe niet onderscheidend is, omdat het bijvoorbeeld beschrijvend is, alsnog als merk gaat zien. Denk bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen met een van oorsprong beschrijvende naam zoals Air France en British Airways, die waarschijnlijk iedereen in de Benelux inmiddels als merk zal herkennen. Om inburgering aan te tonen moet u bewijsmateriaal indienen.

Start oppositieperiode

Vanaf de datum van publicatie start de oppositietermijn: een periode waarbinnen andere merkhouders (of licentiehouders met toestemming van de merkhouder) of houders van andere eerdere rechten (zoals beschermde geografische aanduidingen of plantenrasbenamingen) op basis van hun eerder geregistreerde of aangevraagde merken/rechten een bezwaar (oppositie) kunnen indienen.

Oppositie is een juridisch complexe procedure. Als u hiermee te maken krijgt, raden we u aan om een IE-professional in te schakelen.

Einde oppositieperiode

Aan het eind van de oppositieperiode zijn er twee mogelijkheden:

  1. er is geen oppositie ingediend. Als uw merk voldoet aan de inhoudelijke toetsing en er is geen oppositie ingediend, wordt uw merk geregistreerd.
  2. er is wel oppositie ingediend. Als de oppositie ontvankelijk is en de oppositieprocedure ook echt is gestart, kunnen beide partijen argumenten indienen. Aan het einde van deze procedure volgt de beslissing door BOIP.

Beslissing

Als er oppositie is ingediend en de procedure daadwerkelijk is gestart, beslissen wij op basis van de door beide partijen ingediende argumenten en documentatie of de oppositie:

  • geheel wordt toegewezen;
  • gedeeltelijk wordt toegewezen;
  • wordt afgewezen.

Oppositie geheel toegewezen

Is er oppositie ingediend en wordt deze geheel toegewezen, dan wordt het merk van de tegenpartij (verweerder) geheel of gedeeltelijk (alleen de producten en diensten waartegen oppositie was ingediend) uit het Merkenregister geschrapt. De tegenpartij moet 1.045 euro betalen.

Oppositie gedeeltelijk toegewezen

Is er oppositie ingediend en wordt deze gedeeltelijk toegewezen (de opposant wordt voor een deel in het gelijk gesteld), dan wordt het merk van de tegenpartij (verweerder) gedeeltelijk geschrapt uit het Merkenregister. Dit houdt in dat de producten en diensten waartegen de oppositie is ingediend en waarvoor de opposant in het gelijk wordt gesteld uit het Merkenregister worden geschrapt.

Oppositie afgewezen

Is er oppositie ingediend en wordt deze afgewezen, dan blijven beide merken in het Merkenregister staan. De partij die oppositie heeft ingediend (opposant) is wel verplicht om 1.045 euro aan de tegenpartij te betalen. 

Merkregistratie

Als wij oordelen dat uw merk een merk is volgens de wet, en er is geen oppositie ingediend tegen uw merk of de oppositie is afgewezen, dan wordt uw merk ingeschreven en bent u officieel de eigenaar (houder) van het merk.


Doorhalingsprocedure

Na de registratie van uw merk kan het voorkomen dat de houder van een eerder merk, een ander eerder recht of een anderszins belanghebbende alsnog de doorhaling vraagt van uw merk. Dit gebeurt via een doorhalingsprocedure. Als de verzoeker in het gelijk gesteld wordt, wordt uw merk geschrapt uit het Merkenregister en verliest u uw merkrecht. Meer informatie

Doorhaling is een juridisch complexe procedure. Als u hiermee te maken krijgt, raden we u aan om altijd een IE-professional in te schakelen.

Spoedinschrijving

U kunt uw merk ook met spoed inschrijven. U betaalt hiervoor extra. Als de aanvraag voldoet aan de depotvereisten wordt uw merk direct ingeschreven in het Merkenregister. 

De inhoudelijke toetsing en eventuele oppositie vinden in dit geval plaats na inschrijving (in plaats van na publicatie zoals bij de normale procedure). De kans bestaat dat uw spoedinschrijving ongedaan gemaakt wordt en u dus geen geregistreerd merk heeft. U krijgt de kosten van uw aanvraag dan niet terug.