Bezwaar tegen openbaar i-DEPOT

U kunt online bezwaar maken tegen de openbaarmaking van een i-DEPOT op i-D Space. Bijvoorbeeld als u vindt dat de publicatie inbreuk maakt op uw rechten of een strafbaar feit oplevert.

Voor het indienen van een bezwaar heeft u een My BOIP-account nodig. Naar My BOIP.

Op welke gronden kunt u een bezwaar indienen?

Inbreuk

Als u meent dat de openbaarmaking inbreuk maakt op uw (IE)-rechten, moet u aantonen dat u rechthebbende bent op het recht waarop u zich beroept, of dat u bevoegd bent om namens de rechthebbende op te treden. Daarnaast moet u een kopie van uw identiteitsbewijs indienen. De kosten hiervoor bedragen 78 euro.

Strafbaar feit

Als u meent dat de publicatie een strafbaar feit oplevert, moet u dit motiveren. U kunt gratis en eventueel anoniem een klacht indienen. Dit betekent dat uw gegevens niet worden verstrekt aan de indiener van het i-DEPOT. Tijdens de procedure kan u gevraagd worden aan te tonen dat de bevoegde autoriteiten op de hoogte zijn gesteld van het feit dat een strafklacht is ingediend.

Bezwaarprocedure bij inbreuk

Wanneer het gaat om mogelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht verloopt de procedure als volgt:

 1. Als een bezwaar is ingediend dat voldoet aan de eisen, dan wordt de openbaarmaking van het i-DEPOT opgeschort. Dit heeft tot gevolg dat het i-DEPOT niet meer zichtbaar is op i-D Space;
 2. De indiener van het i-DEPOT wordt door BOIP op de hoogte gesteld van het ingediende bezwaar;
 3. De indiener van het i-DEPOT heeft vervolgens één maand de tijd om zich te verzetten tegen het bezwaar;
 4. Doet de indiener dit niet, dan wordt de openbaarmaking van het i-DEPOT definitief beëindigd;
 5. Wanneer de indiener zich wel verzet tegen het bezwaar, dan wordt zijn reactie met de bijbehorende stukken doorgestuurd aan de klager;
 6. De klager heeft dan één maand de tijd om aan te tonen dat hij een gerechtelijke procedure of een arbitrage tegen de indiener van het i-DEPOT over de rechtmatigheid van de publicatie heeft ingesteld;
 7. Wanneer de klager dit doet, dan blijft de publicatie opgeschort totdat de gerechtelijke procedure of de arbitrage volledig is afgerond en geen beroep meer mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedure wordt de publicatie definitief beëindigd of wordt de opschorting beëindigd en het i-DEPOT weer openbaar gemaakt op i-D Space;
 8. Wanneer de klager dit niet doet of wanneer hij zijn melding intrekt, wordt de bezwaarprocedure afgesloten en wordt het i-DEPOT weer openbaar gemaakt.

Op de bezwaarprocedure zijn van toepassing regel 4.11 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE en de regel van de Directeur-Generaal van 01.12.2016 inzake het reglement betreffende de notice-and-takedown procedure openbaar i-DEPOT.

Bezwaarprocedure bij strafbaar feit

Wanneer het gaat om een strafbaar feit verloopt de procedure als volgt:

 1. Als een bezwaar is ingediend dat voldoet aan de eisen, dan wordt de openbaarmaking van het i-DEPOT opgeschort. Dit heeft tot gevolg dat het i-DEPOT niet meer zichtbaar is op i-D Space;
 2. De indiener van het i-DEPOT wordt door BOIP op de hoogte gesteld van het ingediende bezwaar;
 3. De indiener van het i-DEPOT heeft vervolgens één maand de tijd om zich te verzetten tegen het bezwaar;
 4. Doet de indiener dit niet, dan wordt de openbaarmaking van het i-DEPOT definitief beëindigd;
 5. Wanneer de indiener zich wel verzet tegen het bezwaar, dan wordt zijn reactie met de bijbehorende stukken doorgestuurd aan de klager, voor zover BOIP over contactgegevens van de klager beschikt;
 6. De klager heeft dan één maand de tijd om aan te tonen dat de bevoegde autoriteiten op de hoogte zijn gesteld of dat een strafklacht werd ingediend;
 7. Wanneer de klager dit doet, dan blijft de publicatie opgeschort totdat er door de bevoegde instantie een beslissing is genomen waartegen geen beroep meer mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomst van deze beslising wordt de publicatie definitief beëindigd of wordt de opschorting beëindigd en het i-DEPOT weer openbaar gemaakt op i-D Space;
 8. Wanneer de klager dit niet doet of wanneer hij zijn melding intrekt, wordt de bezwaarprocedure afgesloten en wordt het i-DEPOT weer openbaar gemaakt.

Op de bezwaarprocedure zijn van toepassing regel 4.11 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE en de regel van de Directeur-Generaal van 01.12.2016 inzake het reglement betreffende de notice-and-takedown procedure openbaar i-DEPOT.

Vragen?

Vragen of meer informatie over de bezwaarprocedure of de anonieme indiening van een bezwaar op grond van een strafbaar feit? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken van BOIP via e-mail: legal@boip.int of telefoon: +31 (0)70 349 1231.

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer