Bedrijfsgeheim

Met een bedrijfsgeheim bedoelen we bedrijfsinformatie of waardevolle know-how van een organisatie, waarvan het niet de bedoeling is dat het algemeen bekend wordt. Voorbeelden: het recept van Coca-Cola, het algoritme van Google, een uniek marketingconcept.  Bedrijfsgeheim

Een bedrijfsgeheim is beschermd op voorwaarde dat de informatie geheim is, de informatie commerciële waarde heeft en redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden.

Meer informatie over bedrijfsgeheimen en het i-DEPOT

Wat houdt het in?

De eigenaar van een bedrijfsgeheim kan optreden tegen iedereen die onrechtmatig, dus zonder toestemming, het bedrijfsgeheim heeft verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt. Een onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim ontstaat bijvoorbeeld als iemand geheime bestanden of documenten kopieert, zonder dat hij hiervoor toestemming heeft gekregen.

De eigenaar van een bedrijfsgeheim kan ook optreden tegen inbreukmakende goederen. Dit zijn bijvoorbeeld goederen die worden geproduceerd door - zonder toestemming van de eigenaar - gebruik te maken van het bedrijfsgeheim.

De eigenaar van een bedrijfsgeheim kan maatregelen nemen tegen onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim, bijvoorbeeld door beslaglegging of het eisen van schadevergoeding.

Hoe lang geldig?

Er is geen tijdslimiet aan de geldigheid van een bedrijfsgeheim. Het is een bedrijfsgeheim, zolang het geheim blijft.

Wilt u advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie. Wij mogen u daarom geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan u wel adviseren over de beste bescherming van bedrijfsgeheim.

Waarom een bedrijfsgeheim?

 • Om te voorkomen dat een concurrent gebruik of misbruik maakt van gevoelige bedrijfsinformatie of
  know-how.
 • Om effectieve maatregelen te kunnen treffen tegen onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen. Denk aan beslag leggen op goederen of het terugroepen en vernietigen ervan of het eisen van schadevergoeding.

Is de informatie geheim?

Als u een bedrijfsgeheim wilt beschermen, is een van de voorwaarden dat de informatie niet algemeen bekend mag zijn. Ook mag de informatie niet makkelijk toegankelijk zijn voor personen die zich normaal met deze bedrijfsinformatie bezighouden. Iedereen die op de hoogte is van het bedrijfsgeheim moet ook weten dat de informatie geheim moet blijven.

Heeft de informatie commerciële waarde?

De informatie heeft commerciële waarde, juist omdat deze geheim is. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsinformatie over innovaties. Iedere uitvinding is in principe know-how die de uitvinder geheim wil houden, totdat hij een octrooiaanvraag heeft ingediend. De bescherming van know-how als bedrijfsgeheim heeft niet de voordelen die de bescherming van een geregistreerd octrooi biedt, maar ook niet de nadelen van het octrooistelsel (ingewikkelde procedures, duur). Zolang het lukt om de know-how geheim te houden, is er in principe een wereldwijd monopolie, zonder dat hiervoor veel kosten moeten worden gemaakt. Dit staat overigens los van de maatregelen die genomen moeten worden om de geheimhouding te handhaven. Ook kan het belangrijk zijn om regelmatig vast te leggen welke know-how op een bepaald moment ontwikkeld was. Bijvoorbeeld in een i-DEPOT of een notariële akte.

Zijn er redelijke maatregelen getroffen om informatie geheim te houden?

Als u een bedrijfsgeheim wilt beschermen, moet u goed in kaart brengen op welke mogelijke manieren een ander het in bezit zou kunnen krijgen. Op basis hiervan neemt u duidelijke beveiligingsmaatregelen om de informatie geheim te houden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Fysieke beveiliging
  Bewaar uw bedrijfsgeheim in een kluis of afgesloten archief. Geef toegang tot alleen de meest noodzakelijke informatie. Regel dit per persoon. Zorg er ook voor dat op alle correspondentie de melding 'vertrouwelijk' komt te staan. Dit maakt uw bewijsmateriaal sterker;
 • Digitale beveiliging
  Beveilig uw systeem met wachtwoorden of sla uw bedrijfsgeheim op in een digitale kluis, zoals het i-DEPOT;
 • Contractuele afspraken
  Bepaal concreet welke informatie geheim is. Communiceer helder over de plichten ten aanzien van het bedrijfsgeheim. Maak duidelijk wat de consequenties zijn op het moment dat afspraken worden geschonden.

Hoe ontstaat een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim ontstaat automatisch, als het aan de voorwaarden voldoet. U hoeft het niet te registreren. Het kan wel verstandig zijn om uw bedrijfsgeheim in een digitale kluis, zoals het i-DEPOT op te slaan om zo aan te tonen welke maatregelen u treft om de informatie geheim te houden.

Bedrijfsgeheimen in de Benelux

België

Informatie over bedrijfsgeheimen in België vindt u op de website van de FOD Economie, Dienst Intellectuele Eigendom.

Nederland

Informatie over bedrijfsgeheimen in Nederland vindt u op de website van RVO.

Luxemburg

Informatie over bedrijfsgeheimen in Luxemburg vindt u op de website van Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Technisch onderhoud op maandag 27 januari

Lees meer