Databankenrecht

Een databank is een verzameling van gegevens. Deze moeten systematisch geordend zijn. Daarnaast moeten de bestanddelen van een databank zelfstandige elementen vormen. Dit betekent dat deze bestanddelen (gegevens) onafhankelijk van elkaar geraadpleegd moeten kunnen worden, zonder dat de betekenis van elk gegeven afzonderlijk wordt aangetast. Een databank moet dus doorzoekbaar zijn met één of meer hulpmiddelen, zoals een index of een elektronische zoekfunctie. 

Voorbeeld: Een roman is geen databank. Een roman bestaat wel uit diverse hoofdstukken (elementen), maar die moet u in een bepaalde volgorde lezen. De hoofdstukken zijn dus geen zelfstandige elementen. Een encyclopedie daarentegen bestaat uit duizenden onderdelen, die u onafhankelijk van elkaar kunt raadplegen. Een encyclopedie is daarom wél een databank.Databankenrecht

Het databankrecht geldt voor het geheel van alle gegevens in de databank, op voorwaarde dat substantieel geïnvesteerd is in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud.  

Wat houdt het in?

Het databankenrecht geeft de producent het recht om de gegevens uit de databank op te vragen en te hergebruiken. Onder opvragen verstaan we het toe-eigenen van de hele inhoud van de databank of een belangrijk deel hiervan. Bij hergebruiken gaat het om het verspreiden van de hele (of een groot deel van de) inhoud van de databank onder het publiek. De producent kan ook anderen toestemming geven de databank te hergebruiken.

Het is verboden om een substantieel deel van de inhoud van een databank over te nemen.  Ook het stap voor stap 'leeghalen' van een databank - totdat in totaal een groot deel is opgevraagd, waarmee een gelijkaardige databank kan worden opgesteld - is verboden. Uitzondering hierop is hergebruik van gegevens ter illustratie in het onderwijs of in wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang geldig?

Het databankenrecht is vijftien jaar geldig vanaf het moment dat de productie van de databank is voltooid. 

Wilt u advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie. Wij mogen u daarom alleen informeren en geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan u wel adviseren over de beste bescherming van uw databankenrecht.

Wist u dat?

  • De structuur van de databank wordt beschermd door het auteursrecht en de inhoud door het databankenrecht?
  • De producent van de databank degene is die het databankenrecht krijgt.
  • Als de databank ontwikkeld wordt in opdracht, de opdrachtgever in principe de rechthebbende is.

Heb ik substantieel geïnvesteerd?

Voor de bescherming van een databank moet u substantieel investeren in de verkrijging, controle of de presentatie van de inhoud. Dit kan zowel om een kwalitatieve als een kwantitatieve substantiële investering gaan.  Denk bijvoorbeeld aan een substantiële investering in tijd, geld, moeite of energie voor het verkrijgen, controleren en presenteren van de inhoud.

Zijn de gegevens in de databank systematisch geordend?

De gegevens van de databank moeten op systematische wijze bij elkaar zijn gebracht.  Dit betekent niet dat u de meest geavanceerde databasesoftware hoeft te gebruiken, maar wel dat de gegevens geordend zijn en afzonderlijk op te vragen. 

Hoe ontstaat databankenrecht?

Databankenrecht ontstaat automatisch. Uw databank is automatisch beschermd als u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft hier niets voor te doen. De bescherming is gratis.

Databankenrecht in de Benelux

België

Meer informatie over databankenrecht in België vindt u op de website van de FOD Economie, Dienst Intellectuele Eigendom.

Nederland

Meer informatie over databankenrecht in Nederland vindt u op de website van RVO.

Luxemburg

Meer informatie over databankenrecht in Luxemburg vindt u op de website van le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.