Wijzigingen doorgeven

Modellen

Het is belangrijk om wijzigingen met betrekking tot je modelregistratie aan ons door te geven. Hieronder vind je de mogelijke wijzigingen, hoe je die kunt doorgeven en de eventuele kosten die daaraan verbonden zijn.

Wil je iets wijzigen in je internationale modelregistratie of -aanvraag? Kijk dan op de pagina Internationale modelregistratie.

Alle documenten ter ondersteuning van de aantekening van een wijziging kunnen openbaar gemaakt worden: een ieder kan kopieën van deze stukken opvragen bij BOIP. Daarom wordt vaak in geval van een overdracht, pand of licentie een uittreksel van de overeenkomst ingediend. Vertrouwelijke informatie is achterwege gelaten of onzichtbaar gemaakt.

Aanstelling of wijziging gemachtigde

Wat houdt de wijziging in?

Je kunt als gemachtigde worden aangetekend bij een modelaanvraag of -registratie. 

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Beslag

Wat houdt de wijziging in?

Een model is een vermogensrecht. Op een modelrecht kan beslag gelegd worden. Een schuldeiser kan daarmee mogelijk zijn vordering verhalen op de schuldenaar. 

Mee te sturen documenten

 • Een afschrift van de beslissing van de rechter waarmee toestemming wordt gegeven om beslag te leggen, bij voorkeur bij deurwaardersexploot;
 • In geval van conservatoir beslag moet bovendien de eis in hoofdzaak worden ingesteld.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (300 Kb) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (68 Kb)

Doorhaling

Wat houdt de wijziging in?

Bij een doorhaling wordt een model volledig uit het register geschrapt. Dit kan gebeuren als gevolg van een:

 • Vrijwillige doorhaling (de modelhouder schrapt vrijwillig zijn registratie uit het register);
 • Gerechtelijke doorhaling (de rechter beslist om een model uit het register te schrappen naar aanleiding van een conflict).

Mee te sturen documenten

Bij een vrijwillige doorhaling:

 • Een verzoek ondertekend door de modelhouder.
 • Indien ingediend door een gemachtigde, een volmacht ondertekend door de modelhouder. 

Let op: als een licentie, pand of beslag is aangetekend op de modelregistratie, dan kan de doorhaling alleen op verzoek van de modelhouder, licentienemer, pandnemer of beslaglegger tezamen worden verricht.

Bij een gerechtelijke doorhaling:

 • Een kopie van de uitspraak van de rechter waaruit de beslissing tot doorhaling blijkt. Een gerechtelijke doorhaling kan pas worden aangetekend als de beslissing van de rechter definitief is en er dus geen beroep, verzet of cassatie meer tegen kan worden ingesteld.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (300 Kb)Download Toelichting Wijzigingsformulier (68 Kb)

Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Doorhaling licentie, pand of beslag

Wat houdt de wijziging in?

Wanneer in het register een licentie, pand of beslag is aangetekend, maar deze is niet langer meer geldig of van toepassing, dan kun je BOIP verzoeken om die aantekening in het register te laten weghalen door middel van een verzoek om doorhaling van de licentie/het pand/het beslag.

Mee te sturen documenten

 • Doorhaling licentie: een kopie van een gezamenlijk verzoek van de modelhouder en de licentienemer.
 • Doorhaling pand: een kopie van een gezamenlijk verzoek van de modelhouder en de pandhouder.
 • Doorhaling beslag: een kopie van het deurwaardersexploot waaruit de opheffing van het beslag blijkt.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (300 Kb) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (68 Kb)

Licentie

Wat houdt de wijziging in?

Een model kan in licentie gegeven worden. Dit is een overeenkomst tussen de houder van een model en een licentienemer. Met de licentieovereenkomst geeft de modelhouder een ander toestemming om het model te gebruiken.

Enkel als een licentie ingeschreven is in het Modellenregister, kan de licentienemer er zich op beroepen ten aanzien van derden.

Sublicentie
Er is sprake van een sublicentie wanneer een licentienemer toestemming geeft om het model dat hij in licentie heeft door een derde te laten gebruiken. Voorwaarde voor aantekening van een sublicentie is dat de licentie tussen de modelhouder en de licentienemer ook is aangetekend in het register. De modelhouder kan in deze licentieovereenkomst aangeven sublicenties uit te sluiten.

Mee te sturen documenten

 • Een kopie van de door beide partijen (licentiegever en licentienemer) ondertekende licentieovereenkomst of een uittreksel daarvan. 

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Download Wijzigingsformulier (300 Kb) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (68 Kb)

Naams- en/of adreswijziging

Wat houdt de wijziging in?

Bij een naamswijziging verandert alleen de statutaire naam van een bedrijf. Het blijft hetzelfde bedrijf, alleen de naam wordt gewijzigd. Dit in tegenstelling tot een overdracht, waarbij de houder van een model verandert.

Mee te sturen documenten

 • Een document waaruit blijkt dat de naam van de modelhouder is gewijzigd. 

Bijvoorbeeld:

 • een uittreksel uit het handelsregister (relatie oude - nieuwe naam moet uit het document blijken);
 • een publicatie in het Belgisch staatsblad;
 • een kopie van notariële akte waaruit de statutenwijziging blijkt.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Naams- en/of adreswijziging gemachtigde

Wat houdt de wijziging in?

Bij een naamswijziging verandert alleen de statutaire naam van de gemachtigde. Het blijft hetzelfde bedrijf, alleen de naam wordt gewijzigd. 

Mee te sturen documenten

 • Een document waaruit blijkt dat de naam van de gemachtigde is gewijzigd.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Overdracht

Wat houdt de wijziging in?

Bij een overdracht verandert de eigenaar van een model. Dit in tegenstelling tot een naamswijziging, waarbij alleen de statutaire naam van een bedrijf verandert (het blijft hetzelfde bedrijf, alleen de naam wordt gewijzigd). 

Voorbeelden:

 • Van "Jan Janssen" naar " Piet Pietersen" 
 • Van "Jan Janssen h.o.d.n. Janssen Telecom" naar "Janssen telecom BV”
 • Van bedrijf X naar bedrijf Y
 • Een BV in oprichting wordt een BV
 • Een VOF wordt een BV
 • Een fusie: bij een fusie kan er sprake zijn van een overdracht of een naamswijziging. Dit hangt af van welke partij verdwijnt en welke partij overblijft. Het is een overdracht als de huidige houder 'de verdwijnende' partij is, het model verandert van eigenaar. 
 • Omzetting van rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika. Bijvoorbeeld: een Delaware corporation in een California corporation.

Mee te sturen documenten

Voor een overdracht is een schriftelijk document nodig waaruit de overdracht blijkt. Dit kan zijn: 

 • Een kopie van de ondertekende overeenkomst tussen de partijen (overdrager en verkrijger) met vermelding van het model. Dit kan ook een uittreksel zijn van het volledige contract.
 • Een notariële verklaring.

Bij een fusie:

 • Een kopie van het document waaruit de fusie blijkt.
  Uit het document moet blijken dat het model onderdeel is van de fusie (alle activa en passiva zijn ingebracht of het model wordt met name genoemd). 

Uitzondering: een juridische fusie is onder algemene titel, alle rechten en plichten gaan over naar de nieuwe firma, vereniging of organisatie. 

Bij een faillissement:

 • De curator beslist wat er gebeurt in geval van een rechtspersoon die failliet is, dus ook m.b.t. het model. Alleen de curator is tekenbevoegd en deze moet dus tekenen namens de overdragende partij. 

Bij een overleden modelhouder:

 • Een kopie van de verklaring van erfrecht. De erfgenamen moeten tezamen het model overdragen.

Bij een rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika:

 • ‘Omzetting’ van bijvoorbeeld een Delaware corporation in een California corporation. Een kopie van een document waaruit deze omzetting blijkt.

Hoe indienen?

Aan deze wijziging zijn kosten verbonden.

Je kunt deze wijziging indienen via My BOIP.

Pand

Wat houdt de wijziging in?

Een modelrecht kan worden verpand aan een bank om de bank zekerheid te geven voor een lening. Een pandrecht op een model heeft pas derdenwerking na inschrijving van de pandakte in het Modellenregister. 

Mee te sturen documenten

 • Een kopie van de door beide partijen (pandgever en pandnemer) ondertekende pandovereenkomst. 

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging indienen via onderstaand formulier.

Voor deze wijziging rekenen wij kosten.

Download Wijzigingsformulier (300 Kb) Ingevuld wijzigingsformulier insturen

Download Toelichting Wijzigingsformulier (68 Kb)

Wijziging van e-mail en accountgegevens

Wat houdt de wijziging in?

Het is belangrijk dat je contactgegevens up-to-date zijn, met name je correspondentie- en e-mailadres. Je kunt deze gegevens zelf beheren in My BOIP.

Hoe indienen?

Je kunt deze wijziging zelf doorvoeren in My BOIP.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er met mijn wijziging?

Na indiening via My BOIP of via het wijzigingsformulier nemen wij je wijzigingsverzoek in behandeling. Zo worden onder andere de meegestuurde stukken gecontroleerd. Je kunt de status van je wijzigingsverzoek volgen in het BOIP Modellenregister.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer