Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE, Beneluxraad) doet aanbevelingen en geeft advies over alle aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom die onder de bevoegdheid van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom vallen.

De leden van de Beneluxraad zijn benoemd door de Directeur-Generaal (D-G), in afstemming met de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de Beneluxraad is gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbende kringen uit de Benelux: de rechterlijke macht, de academische wereld, advocaten, gemachtigden en uiteraard de uiteindelijke gebruikers, het bedrijfsleven. Verder nemen vertegenwoordigers van het Bureau deel: de D-G, de adjunct-D-G’s en een of meer door de D-G aangewezen personeelsleden.

Ten slotte kunnen vertegenwoordigers van de drie Beneluxlanden aan de vergadering deelnemen en kunnen er in voorkomend geval deskundigen worden uitgenodigd.

Reglement van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom 
Leden Beneluxraad

Leden Plaatsvervangende leden
Antoon Quaedvlieg (voorzitter)  
Adonna Alkema Arnout Groen
Emmanuel Cornu  
Marianne Decker  
Samuel Granata Peter Blok
Tanguy de Haan (BMM) Michiel Haegens
Xandra Kiers  
Katia Manhaeve Martin Gutwillinger
Andrée Puttemans Alain Strowel
Nathalie Ragheno (VBO-fEB)  
Michael Sibilia (Chambre de Commerce LU) Christel Chatelain
....... (VNO-NCW)  

Leden BRIE