Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE, Beneluxraad) doet aanbevelingen en geeft advies over alle aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom die onder de bevoegdheid van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom vallen.

De leden van de Beneluxraad zijn benoemd door de Directeur-Generaal (D-G), in afstemming met de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de Beneluxraad is gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbende kringen uit de Benelux: de rechterlijke macht, de academische wereld, advocaten, gemachtigden en uiteraard de uiteindelijke gebruikers, het bedrijfsleven. Verder nemen vertegenwoordigers van het Bureau deel: de D-G, de adjunct-D-G’s en een of meer door de D-G aangewezen personeelsleden.

Ten slotte kunnen vertegenwoordigers van de drie Beneluxlanden aan de vergadering deelnemen en kunnen er in voorkomend geval deskundigen worden uitgenodigd.

Reglement van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (PDF, 32 Kb)
Leden Beneluxraad

Leden Plaatsvervangende leden
Geert Glas Peter Blok
Samuel Granata Marianne Decker
Katia Manhaeve Martin Gutwillinger
Vincent Lamberts (UCM) Michiel Haegens
Joost van Ooijen (VNO-NCW) Sandra Kiers-Becking
André Puttemans Alain Strowel
Nathalie Ragheno (VBO-FEB)  
Emanuelle Ragot  
Antoon Quaadvlieg  
Tanguy de Haan (BMM)  
Michiel Verhamme (Unizo)  
Reina Weening  

Leden BRIE