Oppositieprocedure

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende aspecten van de oppositieprocedure.

Bekijk ook het schematisch overzicht van de prodecure

Cooling off

Vanaf het indienen van de oppositie krijgen partijen gedurende een periode van twee maanden de gelegenheid hun geschil onderling op te lossen. Dit is de zogenaamde cooling off periode. Partijen kunnen op die manier tot een oplossing komen zonder tussenkomst van BOIP.

De cooling off start in principe nadat BOIP beide partijen schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de ontvankelijke oppositie. De periode kan verlengd worden op gezamenlijk verzoek van de partijen.

Als de cooling off leidt tot een minnelijke schikking, dan moet BOIP hiervan op de hoogte worden gesteld en wordt een deel van de kosten, in voorkomend geval, terugbetaald. Uiteraard kunnen partijen ook in een later stadium nog tot een minnelijke schikking komen.

Opschorting

De oppositieprocedure kan worden opgeschort zowel voor als na de start van de procedure.

Door BOIP

BOIP kan de oppositieprocedure in de volgende gevallen ambtshalve opschorten:

  • wanneer de oppositie op een merkdepot berust;
  • wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld;
  • tijdens de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden;
  • als BOIP dat nodig acht. Dit kan zich voordoen als er een voor de betrokken merken relevante procedure bij de rechter loopt die invloed kan hebben op de voorliggende casus bij BOIP.

BOIP deelt de opschorting mee aan de partijen, onder vermelding van de grond voor opschorting. Indien de grond voor opschorting is opgeheven, wordt de procedure voortgezet. BOIP informeert de partijen hierover en vermeldt welke handelingen zij nu moeten verrichten. Hiervoor wordt eventueel een regularisatietermijn gesteld.

Op gezamenlijk verzoek

Ook betrokken partijen zelf kunnen de oppositie, op gezamenlijk verzoek, opschorten. Deze opschorting duurt vier maanden en kan steeds met een periode van vier maanden worden verlengd. Elke partij kan gedurende een opschorting op gezamenlijk verzoek - op ieder moment én altijd schriftelijk - verzoeken de opschorting op te heffen. Dit is de zogenaamde opt-out van de opschorting.

Kosten

Aan opschorting door BOIP zijn geen kosten verbonden. Soms zijn aan de opschorting op gezamenlijk verzoek wél kosten verbonden. Gedurende de cooling-off periode kunnen partijen tot drie keer toe gratis opschorten. Na deze derde opschorting, dus vanaf het vierde opschortingsverzoek, is een taks van 152 euro verschuldigd per opschorting. Is de procedure al gestart, dan kunnen partijen ook om opschorting verzoeken. In dit geval bedragen de kosten ook 152 euro per vier maanden.

Argumenten

Iedere opposant moet schriftelijk uiteenzetten waarom hij van mening is dat het teken van verweerder verwarring kan stichten met zijn merk. Dit zijn de argumenten. De verweerder krijgt uiteraard de mogelijkheid om te reageren op de argumenten van de opposant. De verweerder kan in dit stadium, als het merk van opposant ouder is dan vijf jaar, ook besluiten om nog niet inhoudelijk te reageren op de argumenten, maar om eerst aan de opposant bewijzen van gebruik te vragen.

BOIP zal de argumenten, die bij het indienen van de oppositie worden meegestuurd, pas bij de start van de procedure naar de verweerder doorzenden.

Indien de argumenten via de My BOIP Berichtenbox worden ingediend, volstaat één exemplaar. In het uitzonderlijke geval van een papieren indiening geldt: alle argumenten en stukken dienen in tweevoud te worden ingediend; één exemplaar is voor BOIP en één exemplaar is voor de andere partij.

Bewijzen van gebruik

Bewijzen van gebruik zijn stukken waaruit blijkt dat het recht op het merk niet is komen te vervallen omdat het niet normaal werd gebruikt. De opposant moet aantonen dat het merk, in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag of prioriteitsdatum van het merk waartegen oppositie is ingediend, normaal gebruikt is voor de waren en/of diensten waarop de oppositie betrekking heeft.

Als de verweerder vraagt om bewijzen van gebruik aan de opposant, dan heeft deze een termijn van twee maanden om deze bewijzen te overleggen. Indien de opposant geen bewijzen van gebruik overlegt, wordt de oppositie afgesloten. Indien de opposant wél stukken overlegt, heeft de verweerder twee maanden de tijd om deze te becommentariëren en om eventueel nog te reageren op de eerste argumenten van de opposant, indien hij dit nog niet gedaan heeft.

De bewijzen beperken zich bij voorkeur tot papieren materiaal zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s en krantenadvertenties. Deze kunnen via de My BOIP Berichtenbox worden ingediend. Heeft u nog geen My BOIP-account? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging. 

Indien de kosten van het doorsturen van papieren stukken naar de verweerder het bedrag van 25 euro overschrijden, komen deze voor rekening van de opposant.

Stukken die dienen om het gebruik van een merk aan te tonen, kunnen in hun oorspronkelijke taal (om het even welke) worden ingediend. Ze worden slechts in behandeling genomen als BOIP oordeelt dat deze stukken, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

Beslissing

Nadat het onderzoek naar de oppositie is beëindigd, neemt BOIP zo spoedig mogelijk een beslissing. 

Mogelijke eindbeslissingen

Er zijn drie mogelijke varianten van deze eindbeslissing:

  1. een volledige toewijzing;
  2. een volledige afwijzing;
  3. een gedeeltelijke toewijzing.

Bij een volledige toewijzing wordt de opposant in het gelijk gesteld en het bestreden teken niet ingeschreven. Bij een volledige afwijzing wordt de verweerder in het gelijk gesteld en het bestreden teken dus wel ingeschreven.

Een gedeeltelijke toewijzing vindt alleen plaats wanneer de oppositie te ruim was ingesteld en BOIP dus van oordeel is dat er weliswaar sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken, maar dat dit niet zo is niet voor een deel van de in het bestreden depot aangeduide waren en/of diensten.

Kostenverwijzing

De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het Uitvoeringsreglement (UR), te weten een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie: 1.045 euro. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

De beslissing van BOIP tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.

Beroep

Tegen onze eindbeslissing kan binnen een termijn van twee maanden - te rekenen vanaf de uitspraak - beroep worden ingesteld teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van BOIP te verkrijgen (artikel 1.15bis BVIE). Het door het BVIE aangeduide bevoegde hof is het Benelux-Gerechtshof. Voor meer informatie zie: http://www.courbeneluxhof.be.

Andere mogelijke redenen van beëindiging van de oppositie

1. niet-ontvankelijkheid

Indien een van de minimale vereisten ontbreekt of niet correct is, dan is de oppositie niet-ontvankelijk, behoudens een reden voor een voorlopige ontvankelijkheid. Op grond van regel 1.21 UR inzake hoor en wederhoor, wordt aan beide partijen een kennisgeving van niet-ontvankelijkheid verstuurd, vergezeld van een afschrift met alle relevante gegevens.

Mocht de oppositietermijn overigens nog niet verstreken zijn, dan wordt de opposant in de gelegenheid gesteld de geconstateerde gebreken op te heffen binnen de oppositietermijn en kan de oppositie alsnog ontvankelijk worden verklaard.

2. buiten behandeling laten

In een aantal gevallen wordt de oppositie buiten behandeling gelaten. Het verschil met de afsluitingsgronden is dat er bij deze laatste sprake kan zijn van restitutie van een deel van de betaalde taksen, terwijl dit bij het buiten behandeling laten niet het geval is. De volgende redenen van buiten behandeling bestaan:

  • Opposant reageert niet (tijdig) op de regularisatie van de oppositie bij de kennisgeving ontvankelijkheid;
  • Opposant dient geen argumenten in;
  • Opposant betaalt het tweede deel van de oppositietaks niet tijdig.

3. afsluiting

Op ieder moment in de procedure kunnen partijen gezamenlijk, of de opposant apart, een einde stellen aan de oppositie en om afsluiting verzoeken.

Behoudens dit geval, voorziet artikel 2.16, lid 3 BVIE in een limitatieve opsomming van de afsluitingsgronden van de oppositieprocedure. Wanneer een van deze gevallen zich voordoet, komt de procedure tot een einde en zal desgevallend een deel van de betaalde rechten worden gerestitueerd.

Beroep

Tegen een eindbeslissing van BOIP kan binnen een termijn van twee maanden - te rekenen vanaf de uitspraak - beroep worden ingesteld, waarbij vernietiging of herziening van de beslissing kan worden gevorderd (artikel 1.15bis BVIE). De door het BVIE aangeduide bevoegde instantie is het Benelux-Gerechtshof. Voor meer informatie over het instellen van beroep, de daarvoor geldende procedureregels, het griffierecht, adresgegevens e.d. zie: http://www.courbeneluxhof.be.


Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer