Woordenlijst

Intellectuele Eigendom (IE) is een juridisch en specialistisch vakgebied en kent veel jargon. In deze informatieve woordenlijst vind je een aantal begrippen die vaak op onze website voorkomen. We leggen in begrijpelijke taal uit wat we onder deze (juridische) begrippen verstaan. Het gaat hierbij dus niet om een juridische definitie van deze termen. Aan deze woordenlijst kun je dan ook geen rechten ontlenen. De officiële omschrijving van genoemde termen vind je terug in de betreffende wettelijke teksten.

Kun je een begrip niet vinden? Laat het ons weten!

Afschrift

Een kopie van bijvoorbeeld een merkaanvraag of merkregistratie, ofwel bijvoorbeeld van bewijsstukken voor wijzigingen van jouw merkregistratie in het register, zoals een kopie van de akte (overeenkomst) van overdracht van een merk.

Er zijn twee soorten afschriften:

 1. een niet-gewaarmerkt afschrift: niet officieel bekrachtigd door BOIP; dit afschrift is kosteloos uit te printen;
 2. een gewaarmerkt afschrift: officieel bekrachtigd door BOIP; dit afschrift is tegen betaling te bestellen.

Lees meer over afschriften

Algemeen bekend merk

In geval van een algemeen bekend merk wordt aan de houder van zeer bekende rechten die als merk kunnen worden opgevat door het publiek, een merkrecht toegekend. De eigenaar heeft dan in principe geen depot- of inschrijvingsnummer met geldigheid in de Benelux. Algemeen bekende merken komen in de Benelux zeer zelden voor. De houder van een algemeen bekend merk zal zelf door middel van bewijsstukken moeten aantonen dat hij een algemeen bekend merk heeft.

Beslag

Een gerechtelijke maatregel waardoor de eigenaar (houder) niet meer vrij kan beschikken over zijn goederen. Een geregistreerd merk of model is een roerend goed met een financiële waarde. Er kan dus ook beslag worden gelegd op een merk of model. De eigenaar (houder) kan hierover dan niet meer vrij beschikken.

Classificatie

Omschrijving van de producten en diensten waarvoor de eigenaar (houder) een merk wil beschermen en de indeling hiervan in speciale product- of dienstenklassen. Deze indeling gebeurt op basis van de internationale Nice Classificatie. Lees meer over classificatie

Datum van voorrang

Het recht van voorrang dat een eigenaar (houder) krijgt bij aanvraag van een nieuwe registratie, wanneer hij in de afgelopen zes maanden al een model- of merkregistratie in een ander land heeft aangevraagd. Hierdoor geldt de datum van het eerste depot ook voor de nieuwe aanvraag.

Deposant

De persoon of onderneming die een registratie aanvraagt (een depot indient) of de persoon of onderneming namens wie een registratie wordt aangevraagd.

Depotfase

De periode tussen het aanvragen van een registratie (indienen van het depot) en de daadwerkelijke registratie (inschrijving). Zolang een aanvraag zich in de depotfase bevindt, is het nog geen officiële registratie en heeft de aanvrager nog geen geregistreerd merk of model.

Doorhaling

Je merk of model wordt uit het register geschrapt. Dit kan gebeuren als gevolg van:

 • Vrijwillige doorhaling
  Een eigenaar (houder) schrapt zijn registratie vrijwillig uit het register. Bijvoorbeeld omdat hij niet langer gebruikmaakt van het merk of model. BOIP heeft in dit geval altijd toestemming nodig van de eigenaar (houder) en van een eventuele licentie- en pandhouder of beslaglegger.
 • Gerechtelijke doorhaling
  De rechter beslist om een merk of model uit het register te schrappen naar aanleiding van een conflict. Om dit te laten aantekenen in het register heeft BOIP een kopie nodig van de uitspraak van de rechter waaruit de beslissing blijkt.
  Doorhalingsprocedure bij BOIP (alleen voor merkregistraties)
  Een persoon of onderneming kan BOIP verzoeken een merk uit het register te schrappen via een doorhalingsprocedure. Lees meer over de Doorhalingsprocedure

Eerder merk

Een (ouder) merk, waarvoor eerder merkregistratie is aangevraagd door een andere eigenaar (houder).

Eerder model

Een model dat al vóór de depotdatum of vóór de voorrangsdatum van jouw modelaanvraag een exclusief recht toekomt op basis van een Gemeenschapsmodel, een Benelux-model, of een internationaal model.

Gemachtigde

Een juridisch professional, die kan helpen bij het aanvragen, onderhouden, bewaken en beschermen van jouw merk- of modelregistratie. De gemachtigde werkt niet bij BOIP, maar bijvoorbeeld bij een juridisch adviesbureau of advocatenkantoor. Lees meer over beschermen en onderhouden

BOIP is een onafhankelijke en officiële instantie. BOIP-medewerkers mogen daarom geen advies geven over de bescherming van intellectuele eigendommen. BOIP mag 'alleen' informeren. Een externe IE-professional, zoals een gemachtigde die is aangesloten bij de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht, kan wel adviseren.

Houder

Eigenaar van een merkregistratie of modelregistratie. Dit is de persoon of het bedrijf op wiens naam de registratie staat in het Merken- of Modellenregister. Per registratie kunnen er meerdere houders zijn.

IE-professional

Een juridisch expert op het gebied van Intellectuele Eigendom (IE), zoals een merkenadviseur, een advocaat of een gemachtigde. De IE-professional kan helpen bij het aanvragen, onderhouden, bewaken en beschermen van je merk- of modelregistratie. IE-professionals werken niet bij BOIP, maar bijvoorbeeld bij juridische adviesbureaus of advocatenkantoren. Lees meer over beschermen en onderhouden

BOIP is een onafhankelijke en officiële instantie.  BOIP-medewerkers mogen je daarom geen advies geven over de bescherming van jouw intellectuele eigendommen. BOIP kan je 'alleen' informeren. Een externe IE-professional kan je wel adviseren. Dit is bijvoorbeeld iemand die is aangesloten bij de beroepsvereniging van juridische specialisten, de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Klasse

Categorie waarin de producten en diensten in de aanvraag van een merkregistratie worden ingedeeld. Het indelen van de producten en diensten (ook wel waren en diensten) gebeurt op basis van de internationale Nice Classificatie. Soms wordt klasse ook wel afgekort tot KL (of CL: van het Engelse 'class' en het Franse 'classe'). Lees meer over classificatie

Later merk

Een (jonger) merk,  waarvoor later merkregistratie is aangevraagd door een nieuwe aanvrager.

Merk

Een teken waarmee ondernemers hun producten en diensten onderscheiden van die van de concurrent(en). Lees meer over merken

Merkdepot

Bij BOIP kunnen ondernemers een merkregistratie aanvragen. Dit heet in juridische termen ‘een merkdepot indienen’.
Aan elk depot wordt een nummer toegekend, dit is het depotnummer.

Merkinschrijving

Ook: merkregistratie. BOIP schrijft een merk in in het Benelux Merkenregister als de aanvraag (depot) aan alle wettelijke eisen voldoet. Aan elke merkinschrijving wordt een nummer toegekend, dit is het inschrijvingsnummer. Lees meer over de registratieprocedure

 

Merkregistratie

Ook: merkinschrijving. BOIP registreert een merk in het Benelux Merkenregister als de aanvraag (depot) aan alle wettelijke eisen voldoet. Aan elke merkinschrijving wordt een nummer toegekend, dit is het inschrijvingsnummer. Lees meer over de registratieprocedure

Modeldepot

Juridische benaming voor het aanvragen van een modelregistratie. Dit heet in juridische termen ‘een modeldepot indienen’. 
​​​​​​​Aan elk depot wordt een nummer toegekend, dit is het depotnummer.

Modelinschrijving

Ook: modelregistratie. BOIP registreert een model in het Benelux Modellenregister als de aanvraag (depot) aan de formele eisen voldoet. Lees meer over model registreren

Modelregistratie

Ook: modelinschrijving. BOIP registreert een model in het Benelux Modellenregister als de aanvraag (depot) aan de formele eisen voldoet. Lees meer over model registreren

Opposant

Eigenaar (houder) of licentiehouder van een eerder aangevraagd of eerder geregistreerd merk die een oppositie (bezwaar) indient tegen een later aangevraagd of geregistreerd merk voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten.

Oppositie

Een eenvoudige en relatief goedkope procedure om een merkconflict zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. De eigenaar (houder) of licentiehouder van een eerder merk kan bezwaar indienen tegen de registratie van een later merk. Het latere merk is identiek aan of lijkt sterk op het eerdere merk en is voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten aangevraagd. Lees meer over oppositie

Opschorting

Uitstel in of van een procedure. Dit kan in verschillende situaties voorkomen:

Ambsthalve opschorting van een oppositie

BOIP schort de oppositieprocedure ambtshalve op in de volgende gevallen:

 1. Wanneer de oppositie gebaseerd is op een aanvraag voor merkregistratie (merkdepot), een niet-geregistreerd merk;
 2. Wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld tegen een merk;
 3. Tijdens de duur van de weigeringsprocedure van een merk;
 4. Als BOIP dat nodig acht. Dit kan zich voordoen als er een voor de betrokken merken relevante procedure bij de rechter loopt die invloed kan hebben op de voorliggende casus bij BOIP.

Opschorting van een oppositie

Opposant en verweerder vragen zelf gezamenlijk om uitstel van termijn, voordat de officiële oppositieprocedure begint. Of de opposant en verweerder vragen gezamenlijk om uitstel van termijn voor het indienen van stukken ter onderbouwing van hun argumenten.

Ambtshalve opschorting van een doorhalingsprocedure

BOIP schort de doorhalingsprocedure ambtshalve op in de volgende gevallen:

 1. Wanneer de vordering op een merkdepot berust;
 2. Wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij de rechter is ingesteld;
 3. Als BOIP dat nodig acht. Dit kan zich voordoen als er een voor de betrokken merken relevante procedure bij de rechter loopt die invloed kan hebben op de voorliggende casus bij BOIP.

Opschorting van een doorhaling

Verzoeker en verweerder vragen zelf gezamenlijk om uitstel van termijn voor het indienen van stukken ter onderbouwing van hun argumenten.

Opschorting van de publicatie van een model

De eigenaar (houder)  besluit de publicatie van zijn model uit te stellen, bijvoorbeeld omdat hij nog niet wil dat concurrenten van zijn model op de hoogte zijn. Mensen kunnen een modelregistratie namelijk pas na publicatie bekijken.

Overdracht

Als een merk of model van eigenaar (houder) verandert. Een merk of model kan helemaal of gedeeltelijk worden overgedragen. BOIP kan een (gedeeltelijke) overdracht tegen betaling aantekenen in het register. 

Overeenkomst van 's-Gravenhage

Een verdrag dat de internationale registratie van modellen regelt. Met één aanvraag kan een aanvrager modelbescherming krijgen in verschillende landen. Lees meer over internationale modelregistratie

Pand

Zakelijk zekerheidsrecht, waarmee een roerend goed belast kan worden. Stel: iemand neemt een pandrecht op een roerend goed (een auto) om geld te lenen. Als die schuld niet wordt afbetaald, gaat de eigendom van de auto naar de partij die het geld uitleende. Een geregistreerd merk of model is ook een roerend goed met een financiële waarde. Er kan dus ook een pand gevestigd worden op een geregistreerd merk of model.

Publicatie

Publicatie van een merk

Als een merkaanvraag aan de depotvereisten voldoet, publiceert BOIP het merk in het Merkenregister. De publicatiedatum van een merk is belangrijk, omdat dan de termijn van twee maanden start waarbinnen andere eigenaren (houders) met eerder geregistreerde of aangevraagde merken een bezwaar kunnen indienen (oppositie) tegen de merkaanvraag. Lees meer over oppositie

Publicatie van een model

Als een model aan de formele eisen voldoet, publiceert BOIP de modelregistratie in het Modellenregister. De publicatiedatum van een model is belangrijk, omdat het model dan via dit openbare register voor iedereen zichtbaar is. Daarmee is het model voor het publiek beschikbaar gesteld. Lees meer over modelregistratie

Recht

Ook: taks. Juridische benaming voor een tarief dat BOIP oplegt in het kader van een aanvraag voor merk- of modelregistratie (een merkdepot of modeldepot), een verlenging of wijziging van uw registratie, of het indienen van een oppositie. De hoogte van een recht is wettelijk bepaald in het Uitvoeringsreglement. Naast een basistarief (ook: basisrecht) kunnen diverse toeslagen gelden. Deze toeslagen noemen we ook wel extra recht of aanvullend recht. Lees meer over actuele tarieven

Registrar

Een registrar is een bedrijf dat domeinnaamdiensten aanbiedt en rechtstreeks toegang heeft tot een domeinnaam registratiesysteem. Voorbeelden van registrars zijn internetservice-, hosting- of accessproviders, maar ook webdesign-, merken- en reclamebureaus. De registrar is het eerste aanspreekpunt voor een onderneming. 

Vernieuwen

Hernieuwde aanvraag van een bestaande merk- of modelregistratie, met het doel deze te verlengen.

Merk verlengen

Een merkregistratie is tien jaar geldig, vanaf de depotdatum. De registratie kan met een onbeperkt aantal perioden van tien jaar worden verlengd. Als een registratie na tien jaar niet wordt vernieuwd, vervalt deze.  Lees meer over merk verlengen

Model verlengen

Een modelregistratie is vijf jaar geldig. Deze kan steeds met vijf jaar verlengd worden (vernieuwd), tot een maximum van 25 jaar. Ook hier geldt: als een registratie na vijf jaar niet wordt vernieuwd, vervalt deze. Lees meer over model verlengen

Vervaldatum

Datum waarop de geldigheid afloopt van een merkregistratie of modelregistratie. Deze datum staat vermeld bovenaan het overzicht van het merk of model in het Merken- of Modellenregister.

Verweerder

In oppositieprocedure

Eigenaar van een later aangevraagd merk waartegen een oppositie (bezwaar) wordt ingediend.

In doorhalingsprocedure

Eigenaar van een merkregistratie die te maken krijgt met een doorhalingsprocedure tegen zijn merk.

Verzoeker

Persoon of onderneming die BOIP vraagt om een doorhalingsprocedure te starten.

Waren en diensten

Ook: producten en diensten. Een merk wordt altijd voor bepaalde producten en diensten geregistreerd. De omschrijving en indeling van de waren en diensten waarvoor een merkregistratie geldt, noemen we classificatie. Lees meer over classificatie

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer